ข้าพเจ้านางรัสรินทร์ นามพุทธไชยศิริ ประเภทประชาชน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 1 ตำบล 1 มหาลัย ได้รับมอบหมายได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชนแบบ 01 และผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบ 02 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ในครั้งนี้คือหมู่ 1 บ้านถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

      การลงพื้นที่ของหมู่ที่ 1 ได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 นายสุนัน ฉิมมาลี ท่านให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการลงพื้นที่ในครั้งนี้อย่างมาก รวมถึงประชาชนในหมู่บ้าน  ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 05 – 12 กุมภาพันธ์ ลงสำรวจพื้นที่หมู่ 1 บ้านถลุงเหล็ก ซึ่งทั้งหมด 89 หลังคาเรือน โดยส่วนใหญ่จะมีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านทำไร่ทำนา เลี้ยงสัตว์หาเลี้ยงชีพในแต่ละวัน ขาดแคลนวัยหนุ่มสาวที่จะมาทำงานในบ้านเกิดของตัวเอง เพราะปัญหาการว่างงานในชุมชน

      จากผลการปฏิบัติงานในเดือนกุมภาพันธ์ที่ได้ทำการสำรวจข้อมูลพื้นฐานปัญหาและความต้องการของชุมชนทางกลุ่มผู้ดำเนินงานจะนำประเด็นข้อมูลปัญหาที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์ในเดือนถัดไป เพื่อหาแนวทางการพัฒนาจัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและเพื่อให้ชุมชนบ้านถลุงเหล็กเป็นตำบลที่มุ่งสู่ความยั่งยืนต่อไป 

อื่นๆ

เมนู