1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED01 – ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หมู่ 12และ หมู่16 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ED01 – ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หมู่ 12และ หมู่16 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความที่ ๑

ข้าพเจ้า นางสาววรางคณา จันทร์โสภา ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่กับทีมปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ ๕-๙,๑๑-๑๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔  เวลา ๙.๐๐ น.

ในปฏิบัติงานข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ให้รับผิดชอบดูแลและสำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน หมู่ ๑๒ และหมู่ ๑๖ รวม ๑๔๕ ครัวเรือน ก่อนการเข้าสำรวจ ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงานได้ทำการขออนุญาตผู้นำชุมชนของแต่ละหมู่บ้านเพื่อลงพื้นที่สำรวจโดยนำแบบฟอร์ม ๐๑,๐๒,๐๖ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสอบถามความเป็นอยู่ในชุมชนโดยมีผู้นำชุมชนเป็นผู้ประสานงานไปยังลูกบ้านเพื่อกระจายข่าวว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บข้อมูลในด้านต่างๆในชุมชน ความเป็นอยู่ในชุมชนอาชีพต่างๆที่ประชากรในชุม ชนปฏิบัติ ข้อเด่นข้อด้อยของชุมชน ปัญหาในชุมชนในด้านต่างๆ ว่าประสบปัญหาในเรื่องอะไร และสอบถามความรู้และมาตรการป้องกันปัญหาโรคโควิดที่ระบาดในตอนนี้ด้วย ว่าประชาชนมีความรู้และเข้าใจในโรคโควิด19และมาตรการในการป้องกันตัวเองอย่างไร การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันอย่างไร

 

จากแบบสอบถามจะพบว่าประชากรในชุมชนมีอาชีพหลัก คือ ทำไร่ อาชีพรองคือ ทำนา เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และมีอาชีพเสริมในการเลี้ยงสัตว์และการทอผ้าไหม และการท่องเที่ยว ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในชุมชนจะเป็นปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดในใช้การอุปโภค รองลงมาคือปัญหาแสงสว่างไม่เพียงพอบนท้องถนนละผลจากวิกฤตโรคโควิด-19 ทำให้คนในชุมชนขาดรายได้จากการท่องเที่ยวเนื่องจากไม่มีคนมาศึกษาดูงาน ทั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงานจะนำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลดังกล่าวไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงวิชาการต่อไป

 

 

       

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู