ข้าพเจ้านางสาวสุภาพร  ปักกาสาร  ได้เข้าร่วมทำโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการประเภทประชาชน  การปฏิบติงานครั้งนี้ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล

ณ  บ้านห้วยชนบท  หมู่ที่ 5  ตำบลถลุงเหล็ก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์

โดยได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานระหว่างวันที่  13 – 14  กุมภาพันธ์  2564  ณ  บ้านห้วยชนบท  หมู่ที่ 5  ตำบลถลุงเหล็ก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  มีจำนวนครัวเรือนในทะเบียนราษฎรจำนวน  69  ครัวเรือน  แต่ที่อยู่จริงจำนวน  49  ครัวเรือน  พบว่าส่วนมากประกอบอาชีพ  เกษตรกรรม  ทำนา  ทำไร่  และเลี้ยงสัตว์

ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ฤดูการณ์ทำนาจะประสบปัญหาภัยแล้งไม่มีน้ำในการทำนา  ทำไร่  แหล่งน้ำก็ไม่เพียงพอในการแก้ปัญหาทำให้ผลผลิตเสียหาย  เพราะรายได้หลักมาจากการทำนา  รายได้ไม่เพียงพอทำให้ชาวบ้านต้องไปรับจ้างต่างจังหวัด  แล้วถนนในหมู่บ้านชำรุดเนื่องจากการใช้มานานทำให้ถนนเป็นหลุ่ม  เป็นบ่อ  เวลาฝนตกทำให้น้ำท่วมขัง  หน้าแล้งก็เกิดฝุ่นละออง  และแสงสว่างตามถนนไม่เพียงพอ

 

อื่นๆ

เมนู