ข้าพเจ้านายสุวรรณ  วัชรินทร์ ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนารายได้ของตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ตำแหน่งภาคประชาชนประจำตำบล ถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านสระล้อม หมู่ที่ 14 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับผู้นำและประชากรหมู่บ้าน และได้ถือโอกาสแนะนำตัวเพื่อจะมาขอสำรวจข้อมูลของประชาชนจะมีแบบฟอร์ม 01 เกี่ยวกับครัวเรือน และ 02ผลกระทบจากเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

เมื่อวันที่14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลของประชาชนของหมู่บ้านสระล้อม หมู่ที่ 14 ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี คนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง เพื่อใช้จ่ายในการดำรงชีวิต และประชาชนบางกลุ่มว่างงาน ไม่มีค่าครองชีพ รอแค่เบี้ยผู้สูงอายุ

ลงสำรวจพื้นที่หมู่บ้านสระล้อม หมู่ที่ 14 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปัญหาที่พบ 50% คือไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ที่อยู่อาศัยไม่มีเอกสารสิทธิ์ คนในชุมชน ว่างงานไม่มีงานทำ อาชีพส่วนใหญ่คือรับจ้าง

อื่นๆ

เมนู