ข้าพเจ้า นางสาว วรางคณา จันทร์โสภา ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ED01-ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ การปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคมเพื่อเก็บข้อมูลลง cbd.u2t.ac.th ซึ่งเป็นข้อมูลหลายด้านของชุมชน โดยทำการเก็บข้อมูลลงลิงค์

 

                                                                         

 

 

                     โดยการปฏิบัติงานของเดือนที่ผ่านมานั้น ผู้ปฏิบัติงานได้ตามที่อาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานประจำตำบลได้มอบหมายได้ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์  เพื่อทำการเก็บข้อมูล โดยทำการเก็บข้อมูลเข้าสู่ลิงค์ cbd.u2t.ac.th โดยมีหัวข้อที่ต้องทำการเก็บข้อมูล ดังต่อไปนี้ ผู้ที่ย้ายกลับบ้านในช่วง Covid-19 , แหล่งท่องเที่ยว , ที่พัก / โรงเเรม , ร้านอาหารในท้องถิ่น , อาหารประจำถิ่น , เกษตรกรในท้องถิ่น , พืชในท้องถิ่น , สัตว์ในท้องถิ่น , ภูมิปัญญาในท้องถิ่น และแหล่งน้ำในท้องถิ่น โดยข้าพเจ้าได้ทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลวันที่ 7 – 17 พฤษภาคม 2564และได้รับผิดชอบการเก็บข้อมูลหมู่ 16 บ้านโนนสำราญ เริ่มจากการเก็บข้อมูลผู้ที่ย้ายกลับบ้านในช่วง Covid-19 มี จำนวน 1 คน เก็บข้อมูลต้นอ้อย,ต้นมันสำปะหลัง ลงเป็นพืชในท้องถิ่น เก็บข้อมูลร้านน้องกล้วย ลงเป็นร้านอาหารในท้องถิ่น เก็บข้อมูลหมอยาสมุนไพรพื้นบ้าน ลงในภูมิปัญญาในท้องถิ่น เก็บข้อมูลสระวัดสำราญราษฎร์และห้วยตาแป้น เป็นแหล่งน้ำในท้องถิ่น  เก็บข้อมูลโฮมสเตย์ที่ผ่านการรับรองของกรมการท่องเที่ยว   แกงหยวกกล้วยใส่ไก่บ้าน เป็นอาหารประจำถิ่น แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้าน Otop Village และทำการเก็บข้อมูลเกษตรกรในท้องถิ่น

 

                                    

 

                                    

 

                                                                  

 

                            จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในครั้งนี้ ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้รับความรู้จากที่ต่างๆที่ลงสำรวจ ไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีการนำรากไม้ ต้นไม้ สมุนไพรมาต้มเป็นยาเพื่อใช้บรรเทาอาการจากโรคต่างๆ รวมถึงวิธีการทำเกษตรจากเกษตรกรในท้องที่ และในเดือนพฤษภาคมนี้ข้าพเจ้าได้ทำการอบรมครบทั้ง 4 ทักษะอย่างเรียบร้อย และได้อบรมในทักษะที่สนใจเพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน และข้าพเจ้ายังได้ทบทวนเนื้อหาต่างๆที่ได้อบรมมาอีกด้วย ในที่นี้ข้าพเจ้าก็จะอบรมทบทวนเนื้อหาอย่างนี้เรื่อยๆ

 

 

 

อื่นๆ

เมนู