ข้าพเจ้านางสาววรางคณา จันทร์โสภา ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ                          ประเภท บัณฑิตจบใหม่  การปฏิบัติงานครั้งนี้ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลการท่องเที่ยวในตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

             

              จากการสำรวจในพื้นที่ในตำบลถลุงเหล็กได้พบว่ามีแหล่งท่องเที่ยวคือ หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนสายยาว ชุมชนสายยาวมี 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วยบ้านหนองเครือหมู่ที่ 10 บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 3 บ้านสำราญราษฎร์ หมู่ที่ 7 บ้านเสม็ดราษฎร์ หมู่ที่ 8 บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 16      เดิมถิ่นฐานที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อ พ.ศ. 2493   ภาษาพื้นเมือง ภาษาลาวเข้ามาตั้งรกรากใหม่ๆ หมู่บ้านเล็กๆ นี้ถูกเรียกติดปากกันว่า “บ้าน หนองเครือ” โดยเรียกตามชื่อหนองนํ้าบริเวณที่สร้างวัดของชุมชนหรือวัดโนนศิลาลัย แต่ชื่อหมู่บ้านที่ได้รับการตั้งชื่อเป็นทางการคือ “บ้านโนนศิลาสะอาด”และต่อมาเมื่อชุมชนขยายตัวมาเรื่อยๆ ด้วยรากฐานที่มาจากสายสัมพันธ์เดียวกัน โดยมีชาวบ้านของทั้ง 5 ชุมชน ตั้งบ้านเรือนอยู่ยาว ตลอดสองฟากของถนนสายยาวและวิถีพอเพียงที่สืบทอดกันมายาวนาน โดยในชุมชนสายยาวจะมีฐานในการเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำน้ำตาลอ้อย การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทอผ้า การเลี้ยงสัตว์เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

 

 

                                               

 

                             

 

                         

             ฐานการเรียนรู้ทั้งหมดเกิดการวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในชุมชนมาจัดตั้งเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆ ริเริ่มจากคนในชุมชนและต่อมาหน่วยงานภาครัฐต่างๆได้เข้ามาช่วยพัฒนาชุมชนในเรื่องต่างๆ ที่มีนักท่องเที่ยวจากหลาย ๆ จังหวัดติดต่อเข้ามาศึกษาดูงาน ทำให้เกิดรายได้ในชุมชน ซึ่งข้าพเจ้าได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาวิเคราะห์ วางแผนเพื่อพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชนให้มากยิ่งขึ้น

 

 

อื่นๆ

เมนู