ในปัจจุบันสถานการณ์การติดเชื้อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จากการระบาดระลอกที่ 3 ที่ยังไม่กลับคืนสู่ภาวะปกติและยังไม่ปลอดภัยต่อการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้ทำการอบรมขอรับมาตตรฐาน (มผช) ผ่านจากระบบออนไลน์ 

     

           อาจารย์และผู้ปฏิบัติงานในตำบล จึงได้จัดการประชุมเพื่อปรึกษาและหารือในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ “การส่งเสริมความรู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐาน (มผช.)” โดยใช้การถ่ายทอดสดผ่านโปแกรมออนไลน์ Google Meet ในวันที่ 3 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อจัดการอบรมอย่างปลอดภัย

      โดยในช่วงเวลาตอนเช้า เป็นการบรรยายโดย  รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์ อาจารย์ในสาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้บรรยายเกี่ยวกับการอบรมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของผ้าทอมือ เพื่อนำส่งขอมาตรฐาน มผช. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ โดยท่านวิทยากรได้บรรยายไว้เป็นลำดับขั้นตอน ได้แก่ 1) การจัดเตรียมเอกสารที่สำคัญ 2) คณะกรรมการรับคำขอของผู้ขอ 3) นัดหมายตรวจสถานที่ 4) ตรวจสถานที่ผลิตและเก็บตัวอย่าง 5) ส่งทดสอบที่หน่วยตรวจสอบ 6) ประเมินผลทดสอบ 7) สรุปเสนอออกใบรับรอง และ 8) ออกใบรับรอง โดยท่านวิทยากรได้ใช้การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้เข้าอบรมได้ปฏิบัติตาม ซึ่งข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกร และผู้ช่วยวิทยากรในการอบรม

        ช่วงบ่ายได้มีผู้ที่มีประสบการณ์ยื่นขอมาตรฐาน มผช. ได้แก่ นางสุรัตน์ งามล้วน และนางอรุณ สาลี ซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มาเล่าประสบการณ์ ปัญหาที่พบ และวิธีการแก้ปัญหา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบแนวทางในเบื้องต้น และท่านวิทยากรได้บรรยายเกี่ยวกับการเสริมสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นด้วย

อื่นๆ

เมนู