ข้าพเจ้า นายจักรชัย แซ่เอี้ยว ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ED01-ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการปฏิบัติงานของเดือนที่ผ่านมานั้น ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่อาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานประจำตำบลได้มอบหมายได้ให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมในการทำกิจกรรมหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เคลียร์พื้นที่ในโรงเรียน การทำความสะอาดเพื่อป้องกัน และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ต่างๆ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการเข้าร่วมอบรมการพัฒนารูปแบบสินค้าเสื่อกกและการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในตำบลถลุงเหล็ก

ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในรายงานผลการปฏิบัติงานของเดือน มิถุนายน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนและคณะครูโรงเรียนบ้านโนนศิลาเพื่อขอจัดกิจกรรม ร่วมกับชุนชน วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรม Covid week ผ่าน google meet เวลา 13.00 น. เพื่อวานแผนและแบ่งงานกับอาจารย์ผู้ดูแลและสมาชิกผู้ปฏิบัติงาน วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ทำกิจกรรม Covid week ร่วมกับคนในชุมชนในการเคลียร์พื้นที่ในโรงเรียน การทำความสะอาดเพื่อป้องกัน และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ต่างๆ ได้ร่วมกันทำความสะอาดตามพื้นที่อาคารเรียน ห้องเรียน โต๊ะเรียน เก้าอี้ และทำความสะอาดของใช้ภายในห้องเรียน แล้วได้ทำการตัดตกแต่งกิ่งไม้บริเวณรอบๆ อาคารเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมการใช้พื้นที่อย่างปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน วันที่ 25 พฤษภ่าคม 2564 จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน พร้อมเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง แนวทางปฏิบัติก่อนและหลังฉีดวัคซีน ผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้น และวิธีการดูแลตัวเองหลังจากได้รับการฉีดวัคซีน ให้ชุมชนมีความรู้ในการตัดสินใจที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน รวมถึงทำการลงพื้นที่สํารวจคัดกรองคนที่อยู่กลุ่มเสี่ยงในชุมชนและสาธิตวิธีการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

อื่นๆ

เมนู