1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED01 การพัฒนารูปแบบสินค้าเสื่อกกและการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้สื่อออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ED01 การพัฒนารูปแบบสินค้าเสื่อกกและการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้สื่อออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

                         ข้าพเจ้า นางสาววรางคณา จันทร์โสภา ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ED01-ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการปฏิบัติงานของเดือนที่ผ่านมานั้น ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่อาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานประจำตำบลได้มอบหมายได้ให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมในการทำกิจกรรมหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น จัดอบรมการพัฒนารูปแบบสินค้าเสื่อกก,การจัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้สื่อออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย และการประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการอบบรมต่างๆพร้อมทั้งการติดต่อประสานงานการขออนุญาตใช้สถานที่ในชุมชนเพื่อจัดอบรม

                         ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในรายงานผลการปฏิบัติงานของเดือน กรกฎาคม เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลถลุงเหล็กได้ประชุมเพื่อชี้แจงแผนงานที่จะอบรมขึ้นในวันที่ 25-27 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 25 มิถุนายน 2564  เวลา08.45-16.30 น. ข้าพเจ้าทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ผู้ดูแลโครงการได้จัดเตรียมสถานที่ ที่ในการจัดอบรมการพัฒนารูปแบบสินค้าเสื่อกก วันที่ 26 มิถุนายน 2564 จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนารูปแบบสินค้าเสื่อกก อาจารย์และผู้ปฏิบัติงานทุกคน ได้ร่วมกันต้อนรับผู้เข้าอบรมพร้อมลงทะเบียนเข้าอบรม และเวลาต่อมาได้เชิญ ท่านผู้ใหญ่บ้านสมอาจ สวัสดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ้านหนองเครือ ตำบลถลุงเหล็ก กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมด้วยวิทยากร 2 ท่าน ท่านที่ 1.อาจารย์ ดร.สินีนาฏ รวมฤทธิ์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎางค์ รอไธสง เวลาต่อมาวิทยากรทั้ง 2 ท่าน ได้อบรมในหัวข้อเรื่อง การค้นหาอัตลักษณ์ของกลุ่มชุมชนถลุงเหล็ก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก ผู้เข้าอบรมได้ร่วมกันคิดชื่อต่างๆที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชุมชนถลุงเหล็ก เช่น ศาลตาปู่อุดม ต้นอ้อย ข้าว น้ำตาลปึก ลอยกระทง ก่อพระทราย เลี้ยงกบ หนูนา จักสานตะกร้า ภาพมุมสูง จากการเสนอชื่อไปแล้วก็ได้มีการออกแบบวาดรูปเป็นลวดลายที่จะใช้ทอเสื่อกกเพื่อให้เกิดรูปแบบลวดลายใหม่ๆที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชุมชนถลุงเหล็ก เวลาต่อมาได้ให้ผู้เข้าอบรมแยกเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มให้ร่วมกันออกแบบลวดลายเพื่อที่จะได้ลวดลายใหม่ๆ และร่วมกันประกวดลวดลายของแต่ละกลุ่ม เพื่อที่จะคัดออกมาทำเป็นเสื่อกกที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชุมชนถลุงเหล็กให้ดูสวยงามแปลกตา ในวันที่ 27 มิถุนายน 2564 อบรม ในหัวข้อเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปเสื่อกกร่วมกันอบรมในวันนี้ได้ให้ผู้เข้าอบรมแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปเสื่อกก มีตัวอย่างการทำกระเป๋า กล่องทิชชู ปกหนังสือ ที่รองแก้ว เวลาต่อมาได้อบรมในหัวข้อเรื่อง การผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์เสื่อกก โดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมช่วยกันออกแบบผลิตภัณฑ์และลงมือตัดเย็บ และได้มีการเดินโชว์ ของประกวดที่แต่ละกลุ่มได้ทำการออกแบบและตัดเย็บ เพื่อที่จะได้นำความรู้ในครั้งนี้กลับไปประกอบอาชีพ เพื่อทำให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น ต่อมาก่อนจะปิดกิจกรรมลงในครั้งนี้ ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่เข้าอบรมในครั้งนี้ทุกท่าน โดยได้รับเกียรติจากท่าน อาจารย์ ดร.พัชนี กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นผู้รับมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้

                            กิจกรรมต่อมาจัดขึ้นในวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2564 ณ ศาลาประชาคมหมู่ 16 การพัฒนาทักษะด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้สื่อออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 อบรมครั้งนี้เชิญวิทยากร 1 ท่าน ให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง การขายสินค้าออนไลน์ฉบับต้นเรื่อง ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการขายของออนไลน์ ต้นทุน การลงทุน กำไร Workshop การเปิดร้านค้าออนไลน์ การเปิดเพจขายของออนไลน์ การลงรูปสิ้นค้า ราคา ขนาดสินค้า เบอร์โทรสั่งซื้อ และวิธีการปิดการขาย ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00-17.30 น. อบรมครั้งนี้เชิญวิทยากร 2 ท่าน ท่านที่ 1.อาจารย์ปัญจมาพร ผลเกิด 2.อาจารย์กฤษณ์ ปิตาทะสังข์ ให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องเทคนิคการบริหารร้านค้าออนไลน์ เริ่มจากระบบการสร้างออเดอร์ ถ่ายรูปสิ้นค้ายังไงให้ดูน่าซื้อ การวางจำหน่ายสินค้า การชำระเงินผ่านระบบต่างๆ การเชื่อมกับระบบของขนส่งที่เป็นพาร์ทเนอร์ ระบบการขายแยกเป็นหมวดหมู่อย่างเจนชัดเจน รวมไปถึงกระบวนการให้ร้านค้าออนไลน์สามารถบริหารการขายในขั้นตอนเดิม เพิ่มสินค้าเข้าคลัง – Live ขายสินค้า – สร้างออเดอร์ – คอนเฟิร์มออเดอร์ – ปริ้นท์ใบปะหน้า – เรียกรถส่งสินค้า ได้สะดวกมีข้อมูลรองรับและเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นกว่าเดิมภายในระบบเดียว และอบรมเรื่อง ขายอย่างไรไม่ให้ขาดทุน ต้องรู้จักสินค้าของตัวเองก่อน ว่าสินค้ามีต้นทุนต่อหน่วยเท่าไร รวมไปถึงต้องรู้ว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าประเภทไหน เป็นสินค้าสำหรับคนทั่วไปที่ซื้อง่ายขายคล่อง หรือเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มีจำนวนคนซื้อที่จำกัด ซึ่งคุณสมบัติของสินค้าที่แตกต่างกันก็จะมีวิธีในการบวกกำไรในจำนวนที่มากน้อยไม่เท่ากัน จำเป็นต้องประเมินจากต้นทุน คุณสมบัติของสินค้า และความต้องการของผู้บริโภค จึงจะช่วยให้สามารถกำหนดราคาที่เหมาะสมของสินค้าขึ้นมาได้

                                     การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าในเดือน กรกฎาคม ที่ผ่านนั้นข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานตำบลถลุงเหล็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ งานที่ได้รับมอบหมายในเดือน กรกฎาคม ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ อาจเกิดข้อผิดพลาดไปไม่มากก็น้อยข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติพร้อมที่จะน้อมรับข้อตำหนิ และข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน จะนำข้อตำหนิ ข้อบกพร่องมาพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการพัฒนารูปแบบสินค้าเสื่อกก,การจัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้สื่อออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ต้องขอขอบคุณอาจารย์ผู้ดูแลโครงการและวิทยากร ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ทุกท่าน ตลอดจนงานในครั้งนี้บรรลุเป้าหมายสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นอย่างดี

 

 

อื่นๆ

เมนู