ข้าพเจ้า นายนนทกร สียางนอก ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประเภทนักศึกษา ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ การทำงานในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา ได้สำรวจ 3 ประเด็น ที่จะนำมาพัฒนา คือ 1.กลุ่มอาชีพผ้าทอ 2.กลุ่มอาชีพการทอเสื่อกก 3.กลุ่มเทคโนโลยีการท่องเที่ยว  เมื่อได้สำรวจใน 3 ประเด็นแล้ว  จึงได้มีการประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ด้านการยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้ชุมชน ในเดือนเมษายน พ.ศ.2564  ได้มีกำหนดการจัดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ ในระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2564 โดยมี คุณธิติ ชนะชัย นักออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย เป็นผู้ที่มีความสามารถมากประสบการณ์มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

รูปภาพ กำหนดการ การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ

แต่เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โควิด-19 อาจารย์ประจำหลักสูตรจึงได้มีการพิจารณาเลื่อนการอบรมออกไปก่อน ตามประกาศมาตรการจาก ศบค. และคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โควิด-19

รูปภาพ คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ และมาตรการจาก ศบค.

อื่นๆ

เมนู