ข้าพเจ้านายนนทกร สียางนอก ประเภทนักศึกษา

ผู้ปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ประจำพื้นที่ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

          การปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ทางผู้ปฏิบัติงานประจำพื้นที่ตำบลถลุงเหล็ก และอาจารย์ประจำพื้นที่ได้มีการจัดประชุมวางแผนการทำงานในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 16:30 น. ผ่าน Google meet เพื่อชี้แจงการทำงานและแบ่งงานเก็บข้อมูลแบบสอบถาม U2T SROI และแนะนำสมาชิกผู้ปฏิบัติงานใหม่

รูปภาพ : การประชุมวางแผนการทำงาน

          และในวันที่ 8 ตุลาคม ทางผู้ปฏิบัติงานประจำพื้นที่ได้มีการจัดประชุมอีกครั้งเพื่ออธิบายการทำงานให้กับสมาชิกทุกคนได้ปฏิบัติร่วมกันอย่างถูกต้อง เช่น การเก็บภาพ วีดีโอ ข้อมูล ในระหว่างการทำงานเพื่อที่จะนำมาใช้ทำวีดีโอประจำเดือน รวมถึงการสอนงานให้กับผู้ปฏิบัติงานใหม่เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน และนัดหมายสมาชิกลงพื้นที่เพื่อติดต่อผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่ในการเชิญชวนชาวบ้านเข้าอบรม โดยการติดต่อผู้ใหญ่บ้านได้มีการแบ่งผู้ปฏิบัติงานเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่ม 1. ม.1,6,8, 9,15
กลุ่ม 2. ม.2,3,5,7,10,11,12,16
กลุ่ม 3 ม.4,13,14

ในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 10:00 สมาชิกผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ติดต่อประสานงานกับทางผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และเก็บข้อมูลแบบสอบถาม U2T SROI ตามที่ได้แบ่งหัวข้อการเก็บมูลไปในวันประชุมที่ 6 ตุลาคม 2564 โดยที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้เดินทางไปที่บ้านของนายธีระยุทธ เชิงฉลาด ผู้ใหญ่บ้าน บ้านพะไล หมู่ 2 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อชี้แจ้งและเชิญชวนชาวบ้านผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมที่จะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 22-26 ตุลาคมนี้ โดยกิจกรรมที่จะจัดขึ้นมีดังนี้

1. โครงการอบรมนักเล่าเรื่องและจัดโปรแกรมทัวร์ชุมชน วันที่ 22-23 ตุลาคม 2564
2. โครงการทำน้ำมันนวดหอมระเหยจากสมุนไพรในชุมชน วันที่ 24 ตุลาคม 2564
3. อบรมการทำสวนสมุนไพร ณ บ้านแสงจันทร์ อ.สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 26 ตุลาคม 2564

รูปภาพ : การติดต่อประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน บ้านพะไล หมู่ 2 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

          ช่วงบ่ายของวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เก็บข้อมูลแบบสอบถาม U2T SROI ในหัวข้อ ครอบครัวลูกจ้าง โดยได้เก็บข้อมูลครอบครัวของ นางสาววรางคณา จันทร์โสภา ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ณ บ้านเลขที่ 11 หมู่ 16 บ้านโนนสำราญ ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และมีนางสุเทียน จันทร์โสภา เป็นผู้ให้ข้อมูลในครั้งนี้ และข้าพเจ้าได้กรอกข้อมูลผ่านระบบ Google form เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

รูปภาพ : การสัมภาษณ์เก็บข้อมูลแบบสอบถาม U2T SROI

 

 

อื่นๆ

เมนู