1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED01 – การเก็บแบบสอบถาม U2T-SROI และการประชาสัมพันธ์การจัดอบรมการสร้างนักเล่าเรื่องให้กับชุมชน การทำน้ำมันหอมระเหยและการทำสวนสมุนไพร กิจกรรมหนุนเสริมธนาคารน้ำและความรู้ด้านการปลูกพืชสมุนไพร ประจำเดือนตุลาคม 2564

ED01 – การเก็บแบบสอบถาม U2T-SROI และการประชาสัมพันธ์การจัดอบรมการสร้างนักเล่าเรื่องให้กับชุมชน การทำน้ำมันหอมระเหยและการทำสวนสมุนไพร กิจกรรมหนุนเสริมธนาคารน้ำและความรู้ด้านการปลูกพืชสมุนไพร ประจำเดือนตุลาคม 2564

                         ข้าพเจ้า นางสาววรางคณา จันทร์โสภา ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ED01-ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการปฏิบัติงานของเดือนที่ผ่านมานั้น ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่อาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานประจำตำบลได้มอบหมายได้ให้ผู้ปฏิบัติ งาน เช่น การประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการอบบรมพร้อมทั้งการติดต่อประสานงานการขอ อนุญาตใช้สถานที่ในชุมชนเพื่อจัดอบรมเป็นต้น

 

                         ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในรายงานผลการปฏิบัติงานของเดือน ตุลาคม 2564  วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. อาจารย์ได้นัดประชุมออนไลน์ โดยประชุมผ่าน Google Meet ผู้ปฏิบัติองานทุกคนได้เข้าประชุมพร้อมกันเพื่อที่อาจารย์จะได้แจ้งแผนงานในเดือนตุลาคม 2564 และอาจารย์ได้แจ้งให้ทราบว่าได้มีสมาชิกทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ในตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สมาชิกใหม่ที่เข้ามาเพิ่ม จำนวน 5 คน บัณฑิตจบใหม่ 3 คน ประชาชน 1 คนและนักศึกษา 1 คน และต่อมาอาจารย์ได้แจ้งกิจกรรม โดยมีกำหนดการที่จะจัดกิจกรรมอบรมรนักเล่าเรื่องให้กับชุมชนในวันที่ 22-23 ตุลาคม 2564  อบรมการทำน้ำมันนวดหอมระเหยจากสมุนไพรพื้นบ้านในวันที่ 24 ตุลาคม 2564 กิจกรรมหนุนเสริมธนาคารน้ำและความรู้ด้านการปลูกพืชสมุนไพร ณ บ้านแสงจันทร์ อ.สตึก ในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2564 ต่อมาอาจารย์ได้แจ้งงาน ทำการเก็บแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมหรือ SROI ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) โดยมีทั้งหมด 11 หัวข้อด้วยกัน ซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้กรอกแบบประเมินในหัวข้อลูกจ้างโครงการแบบสอบถามสำหรับประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการในพื้นที่ระดับจังหวัดด้วยเครื่องมือ SROI วัตถุประสงค์แบบสอบถามเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(U2T) โดยในการปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างโครงการครั้งนี้ท่านได้รับประโยชน์/การเปลี่ยนแปลงในระดับใด และข้าพเจ้ายังได้รับหน้าที่ติดต่อประสานงานการผู้นำชุมชนในการจัดอบรมอีกด้วย

 

  

                               วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนว่าขณะสามารถจัดอบรมต่างๆในพื้นที่ได้ยังพร้อมทั้งสอบถามขั้นตอนในการขออนุญาตในการจัดอบรมในพื้นที่และแจ้งอาจารย์ผู้ดูแลประจำตำบลถลุงเหล็กเพื่อดำเนินงานต่อไป   ต่อมาในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 สมาชิกทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้นัดประชุมกันอีกครั้ง เวลา 13.00 น. เพื่อที่จะได้วางแผนงานในการลงพื้นที่ไปชี้แจงการอบรมให้กับท่านผู้ใหญ่แต่ละหมู่บ้านได้ทราบเพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมได้รับทราบ และแบ่งทีมออกเป็น 3 ทีม เพื่อให้สะดวกต่อการลงพื้นที่

ในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ซึ่งข้าพเจ้าได้อยู่กับกลุ่มที่ 2 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชิญชวนชาวบ้านให้เข้าร่วมอบรมในกิจกรรมนี้ได้พาผู้ปฏิบัติงานคนใหม่ไปแนะนำด้วย ลงพื้นที่ไปแจ้งให้กับทางผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านได้ทราบก่อนว่าจะมีการจัดกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2564 ซึ่งทีมข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในการลงพื้นที่คือ ม.2 บ้านพะไล ม.3 บ้านโนนศิลา ม.7 บ้านสำราญราษฎร์ ม.10 บ้านหนองเครือ ม.11 บ้านผักแว่น ม.12 บ้านพะไลพัฒนา ม.16 บ้านโนนสำราญ   วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานบางส่วนได้ลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อเก็บข้อมูล Cbd เพิ่มเติมในหัวข้อผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิดและพืชในท้องถิ่น  วันที่ 17 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานบางส่วนได้ลงพื้นที่เพื่อส่งหนังสือประชาสัมพันธ์การจัดอบรมให้กับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 บ้านโนนสำราญ หมู่ 7 บ้านสำราญราษฎร์ หมู่ 10 บ้านหนองเครือ หมู่ 16 บ้านโนนสำราญ  จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม.และผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นอย่างดี อาจเกิดข้อผิดพลาดไปไม่มากก็น้อยข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติพร้อมที่จะน้อมรับข้อตำหนิ และข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าจะนำข้อตำหนิ ข้อบกพร่องมาพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

 

 

 

อื่นๆ

เมนู