1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED01 การจัดอบรม การสร้างนักเล่าเรื่องให้ชุมชน, การส่งเสริมการทำน้ำมันนวดสมุนไพรหอมระเหยจากสมุนไพรพื้นบ้าน, การหนุนเสริมการทำธนาคารน้ำ, และการอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุในตำบล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ED01 การจัดอบรม การสร้างนักเล่าเรื่องให้ชุมชน, การส่งเสริมการทำน้ำมันนวดสมุนไพรหอมระเหยจากสมุนไพรพื้นบ้าน, การหนุนเสริมการทำธนาคารน้ำ, และการอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุในตำบล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ข้าพเจ้านายนนทกร สียางนอก ประเภทนักศึกษา

ผู้ปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ประจำพื้นที่ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

.          การทำงานประจำเดือนพฤศจิกายน ได้ต่อเนื่องจากเดือนตุลาคมที่ได้มีการส่งหนังสือเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมกับผู้นำหมู่บ้านที่ผ่านมา ได้เกิดการจัดกิจกรรมการอบรมให้กับชุมชนใน 4 กิจกรรม ได้แก่ 1. การพัฒนาองค์ความรู้การสร้างนักเล่าเรื่องให้ชุมชน, 2. การส่งเสริมการทำน้ำมันนวดสมุนไพรหอมระเหยจากสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อเพิ่มรายได้หลังสถานการณ์โควิด, 3. การหนุนเสริมการทำธนาคารน้ำ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการน้ำในชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และ 4. การให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพสู่การปฏิบัติตนในการป้องกันเชื้อโควิดและการรณรงค์การฉีดวัคซีนแก่ผู้สูงอายุในตำบล

.          วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 10:00 น. ก่อนการอบรมหนึ่งวัน ทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้มีการนัดแนะสมาชิก เพื่อเตรียมความพร้อมในการอบรมที่จะเกิดขึ้น ในเรื่องของการจัดสถานที่ต่าง ๆ ณ ศาลาประชาคมหมู่ 16 บ้านโนนสำราญ

รูปภาพ : การจัดเตรียมสถานที่ในการอบรม

 

.          วันที่ 22 ตุลาคม 2564 ได้มีการจัดอบรมเรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้การสร้างนักเล่าเรื่องให้ชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ความน่าสนใจของชุมชนผ่านเรื่องราวของกระบวนการสืบสานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ ศาลาประชาคมหมู่ 16 บ้านโนนสำราญ

                                              

รูปภาพ : กำหนดการระหว่างวันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2564

.          โดยวิทยากรหลัก อาจารย์วันดี เธียรสวัสดิ์กิจ และวิทยากรผู้ช่วย อาจารย์จินตนา วัชรโพธิ์กร เป็นผู้อบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยในวันแรกจะมีการอบรม 2 หัวข้อหัว คือ การอบรมในช่วงเช้า หัวข้อที่ 1 การเรียนรู้หมู่บ้านท่องเที่ยวและการวางแผนจัดการการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว เป็นการให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ค้นหาจุดเด่นในพื้นที่หรือของดีในบ้านตนเอง เพื่อจะได้ปักหมุดทำเป็นจุดท่องเที่ยว และการอบรมในช่วงบ่าย หัวข้อที่ 2 Workshop การออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน เป็นการรวบรวมจุดท่องเที่ยว วางแผนสร้างเส้นทางโปรแกรมทัวร์ ให้เหมาะสมกับรูปแบบของนักท่องเที่ยว เพื่อที่จะนำเสนอ ปรับปรุงแก้ไข และสามารถที่จะนำโปรแกรมทัวร์ไปใช้ได้จริง

รูปภาพ : การอบรมในวันที่ 22 ตุลาคม 2564

 

.         วันที่ 23 ตุลาคม 2564 การอบรมนักเล่าเรื่องในวันถัดมาอีก 2 หัวข้อ คือ หัวข้อที่ 3 การเป็นเจ้าบ้านที่ดี เป็นการบรรยายประกอบกับการฝึกปฏิบัติ หลักการพูดเล่าเรื่อง และ หัวข้อที่ 4 ฝึกปฏิบัติการเล่าเรื่องนำเสนอชุมชนและนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อฝึกให้ผู้เข้าอบรมสามารถเล่าเรื่องนำเสนอชุมชนของตนเองได้อย่างน่าสนใจ

รูปภาพ : การอบรมในวันที่ 23 ตุลาคม 2564

 

.         วันที่ 24 ตุลาคม 2564 เป็นการจัดอบรมเรื่อง การส่งเสริมการทำน้ำมันนวดสมุนไพรหอมระเหยจากสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อเพิ่มรายได้หลังสถานการณ์โควิด ณ ศาลาประชาคมหมู่ 16 บ้านโนนสำราญ

.                                                               

รูปภาพ : กำหนดการการอบรมในวันที่ 24 ตุลาคม 2564

.          โดยวิทยากร นางอรพรรณ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้กับชุมชนในครั้งนี้ การอบรมแบ่งเป็น 2 หัวข้อ ในช่วงเช้าและบ่ายของวัน คือ หัวข้อที่ 1 ในช่วงเช้า เป็นการบรรยาย การให้ความรู้ เรียนรู้สมุนไพรใกล้ตัวในครัวเรือน และประโยชน์ของน้ำมันนวดสมุนไพร และในช่วงบ่าย เป็นการลงมือทำ ฝึกปฏิบัติการการทำน้ำมันไพร และเมื่อทำเสร็จผู้เข้าอบรมที่ได้รับทั้งความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมุนไพรแล้วยังได้รับน้ำมันไพรกลับบ้านกันทุกคน

รูปภาพ : การอบรมในวันที่ 24 ตุลาคม 2564

 

.          วันที่ 26 ตุลาคม 2564 การอบรมกิจกรรมการหนุนเสริมธนาคารน้ำ และความรู้ด้านการปลูกพืชผักสมุนไพร ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

.                                                              

รูปภาพ : กำหนดการการอบรมในวันที่ 26 ตุลาคม 2564

.          การอบรมในครั้งนี้ทีมงานผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ที่ดูแลประจำตำบล และชาวบ้านผู้เข้าอบรมได้เดินทางด้วยรถมินิบัสของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ไปยัง ศูนย์การเรียนรู้บ้านแสงจันทร์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีอาจารย์ไพรัตน์ ชื่นศรี เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.2555 เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ การอบรมแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อคือ การหนุนเสริมการทำธนาคารน้ำ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการน้ำในชุมชน ที่มีการอธิบายขั้นตอนการทำธนาคารน้ำและประโยชน์ความคุ้มค่าที่จะได้รับ หัวข้อที่ 2 การบูรณาการปลูกพืชผักสมุนไพรแบบผสมผสานเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และ Workshop เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์

รูปภาพ : การอบรมในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

 

.          วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้มีการประชุมและนัดแนะทำความสะอาดจัดสถานที่ ณ ศาลาประชาคมหมู่ 16 บ้านโนนสำราญ ตำบลถลุงเหล็ก เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมในวันถัดไป

รูปภาพ : การเตรียมสถานที่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

 

.         วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 การอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพสู่การปฏิบัติตนในการป้องกันเชื้อโควิดและการรณรงค์การฉีดวัคซีนแก่ผู้สูงอายุในตำบล ณ ศาลาประชาคมหมู่ 16 บ้านโนนสำราญ ตำบลถลุงเหล็ก

                                                            

รูปภาพ : กำหนดการการอบรมในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564

.         การอบรมในครั้งนี้โดยวิทยากร อรชร คนชุม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาล อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรม โดยการอบรมได้มีหัวข้อการอบรมดังต่อไปนี้ โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ, การเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ, สุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ, การสาธิตการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน, ผู้สูงอายุสมองดี, สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยของผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้สูงอายุที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

รูปภาพ : การอบรมในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564

อื่นๆ

เมนู