ข้าพเจ้า นางสาววรางคณา จันทร์โสภา ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ED01-ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการปฏิบัติงานของเดือนที่ผ่านมานั้น ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่อาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานประจำตำบลได้มอบหมายได้ให้ผู้ปฏิบัติ งาน เช่น การประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการอบบรมพร้อมทั้งการติดต่อประสานงานการขอ อนุญาตใช้สถานที่ในชุมชนเพื่อจัดอบรม และติดต่อประสานงานวิทยากรในท้องถิ่น เป็นต้น

 

 

ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในรายงานผลการปฏิบัติงานของเดือน กันยายน 2564 จากการเลื่อนการอบรมในครั้งก่อน จึงได้มีการตกลงและวางแผนวันการจัดอบรมกันอีกครั้งภายในทีมผู้ปฎิบัติงานและอาจารย์ผู้ดูแล เพื่อจัดการหาทางจัดการอบรมให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยทำการประชุมออนไลน์ผ่านทาง Google Meets ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.30 น. ผลการประขุมได้ข้อสรุป ให้มีการจัดกิจกรรมในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 การอบรมเรื่องการส่งเสริมความรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐาน (มผช. ) และทำการจัดการอบรมแบบออนไลน์ ผ่านช่องทาง Google Meets  วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและสมาชิกทีมได้ทำการลงพื้นที่ เพื่อทำการหาผู้สนใจอยากรับการจดมาตราฐานมผช. และทำการสอบถามผู้สอนใจเข้าอบรมเพิ่มเติม เพื่อเป็นการเช็คจำนวนผู้เข้าอบรมที่แน่นอนและให้ในการวางแผนขั้นต่อไป

 

 

ต่อมาและใน วันที่ 29 สิงหาคม 2564 อาจารย์ได้ทำหนังสือเพื่อแจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้านทั้ง 16 หมู่บ้านในตำบลถลุงเหล็กได้รับทราบ กิจกรรมที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้ ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่หมู่ 5 บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 7 บ้านสำราญราษฏร์ หมู่ที่ 11บ้านผักแว่น หมู่ที่ 16 บ้านโนนสำราญ เพื่อส่งหนังสือให้กับท่านผู้ใหญ่บ้านได้รับทราบ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าอบรม(แบบออนไลน์)และยส่งหนังสือให้กับวิทยากรในท้องถิ่น นางสุรัตน์ งามล้วน และนางอรุณ สาลี วันที่ 2 กันยายน 2564  ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่ม ได้ลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมสถานที่ ณ ได้มีจัดสถานที่สำหรับการอบรม โดยทำการจัดที่อบรมที่บ้านของข้าพเจ้าาเอง ในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 ได้มีการจัดการอบรมขึ้น โดยข้าพเจ้าได้รับผิดชอบทีมหมู่ 16 ทีมถลุงเหล็กได้มีการแบ่งทีมเป็น 4 ทีม มี 1 ทีมทำหน้าที่ดูแลห้องส่งพร้อมอาจารย์ผู้ดูแลตำบล อีก 3 ทีมทำการลงพื้นที่เพื่อจัดการอบรมแบบออนไลน์ การแยกกลุ่มกันจัด เพื่อความปลอดภัยจากเชื้อ COVID 19 โดยจัดการอบรมแบบออนไลน์ ผ่านทาง Google Meets ช้าพเจ้าได้เตรียม Notebook ไปใช้ในการให้ผู้อบรมได้รับชมภาพที่ถ่ายทอดสดจากทีมห้องส่ง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โดยมีสมาชิกในทีมที่ประจำจุดที่ข้าพเจ้าอยู่ 4 คนรวมข้าพเจ้า โดยทางทีม ได้ทำการนำ Notebook ส่วนตัว และ มือถือส่วนตัวมาใช้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับชมอย่างทั่วถึง ในระหว่างการอบรมข้าพเจ้าได้ทำการถ่ายภาพบรรยากาศการอบรม โดยเนื้อหาการอบรมเป็นการบรรยาย และมีการให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองปฎิบัติ โดยมีกิจกรรมการเอาผ้าขาวม้าส่องกับแสง ไฟ เพื่อดูเนื้อผ้า และการนำผ้าขาวม้าซักน้ำกลั่นเพื่อทดสอบการตกสีของผ้าขาวม้า ในระหว่างที่จุดการอบรมสามจุดทำการทดลอง ก็ได้มีการถ่ายวิดีโอกลับไปให้ทางห้องส่งชม โดยผ่าน Google Meets ทำให้วิทยากร ได้รับชมการทดลองของผู้เข้าร่วมอบรมแบบ Real Time นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมพูดคุบกับแขกรับเชิญผู้มีประสบการณ์การผ่านมผช. เพื่อมาบอกเล่าถึงประสบการณ์ในการผ่านมาตราฐาน เพื่อเป็นความรู้ให้แก้ผู้มาอบรมและผู่ที่สนใจ ต่อมาได้มีการแนะการข้อกำหนดมาตราฐานต่าง ๆ การบรรจุหีบห้อ(Packaging) การวางตัวอักษรแบรนด์ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 ได้นำเกียร์ติบัตรไปมอบให้ผู้เข้าอบรมที่ยังไม่ได้รับ โดยไปพร้อมกับสมาชิกผู้ปฏิบัติงาน 4 คน สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณชาว ตำบลถลุงเหล็ก  ที่ได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดีเสมอมา

 

อื่นๆ

เมนู