ข้าพเจ้า นายนนทกร สียางนอก ประเภทนักศึกษา ได้ลงพื้นที่สำรวจความน่าสนใจในชุมชนตำบลถลุงเหล็ก ร่วมกับกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ และกลุ่มประชาชนในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าได้สำรวจแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนและสอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 16 พบว่าในชุมชนมี “ชุมชนสายยาว” ได้ชื่อว่าเป็น “หมู่บ้านท่องเที่ยวที่ยาวที่สุดในโลก”  ซึ่งมีที่มาจากพื้นที่ทางกายภาพของชุมชนที่เป็นถนนสายยาวถึง 3 กิโลเมตร โดยมีชาวบ้านของทั้ง 5 ชุมชน ตั้งบ้านเรือนอยู่ยาว ตลอดสองฟากของถนนสายยาวและวิถีพอเพียงที่สืบทอดกันมายาวนาน วิถีชีวิตของคนในชุมชนที่อยู่แบบพอเพียงทำให้เห็นอาชีพเสริมต่าง ๆ ที่ว่างจากการทำไร่ทำนา เช่น การทำน้ำตาลปึกจากอ้อย แบบดั่งเดิมไม่เหมือนใคร ซึ่ง 1 ปี ทำอยู่เพียง 5 เดือน คือ ธันวาคม – เมษายน การทอผ้าไหม ผ้าซิ่นตีนแดง ซึ่งเป็นผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ การเลี้ยงไหม การมัดย้อมสีธรรมชาติ การทำปุ๋ยหมัก สวนเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้า การทำกระถางซีเมนต์ รวมถึงโฮมสเตย์ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ที่เป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชน เกิดความน่าสนใจต่อผู้คนที่ผ่านเข้ามา และได้มีองค์กรต่าง ๆ เข้ามาสนับสนุนตั้งแต่แรกเริ่ม ที่เป็นการรวมวิถีชีวิต อาชีพของคนในพื้นที่จริง ๆ จนทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันเป็นฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ มากกว่า 16 ฐาน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจของกลุ่มนักท่องเที่ยว หรือองค์กรต่าง ๆ จากหลาย ๆ จังหวัด ที่สนใจติดต่อเข้ามาศึกษาดูงาน

          การดำเนินการรับนักท่องเที่ยว เมื่อนักท่องเที่ยวติดต่อประสานงานผ่านเข้ามา ส่วนกลางของชุมชนก็จะประชุมจี้แจงและแบ่งงานให้กับคนในชุมชน ทั้งด้านอาหาร ที่พัก(โฮมสเตย์) ร้านค้าจากผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชน และฐานการเรียนรู้ที่พร้อมและสามารถถ่ายถอดความรู้ให้กับนักท่องเที่ยวได้ในแต่ละรอบ เป็นการสร้างรายและการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชน

ซึ่งข้าพเจ้าและคนในกลุ่มได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาวิเคราะห์ วางแผนเพื่อพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชนให้มากยิ่งขึ้น

ประมวลผลรูปภาพ

การสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของชุมชน จากผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนสำราญ หมู่ 16 

 

ฐานการเรียนรู้การฟอกย้อม การมัดหมี่ 

 

ฐานเลี้ยงไหม ลูกหม่อน

 

กระถางซีเมนต์

 

อื่นๆ

เมนู