การปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประจำตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ทีมงานประจำตำบลได้ดำเนินงานมาเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ยังไม่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น  แต่การดำเนินการของเราก็มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ก่อนที่จะถึงวันอบรม ทีมงานผู้ปฏิบัติงานก็ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ อาคารคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในที่ประชุมได้มีการแบ่งฝ่ายงานอย่างครบถ้วน เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานออกมาอย่างสมบูรณ์แบบ และมีการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ เพื่อแจกให้กับทีมงานและผู้เข้าอบรมทุกคน

รูปภาพ : การประชุมวางแผนเตรียมงานก่อนอบรม

          วันที่ 25 มิถุนายน 2564 หนึ่งวันก่อนถึงวันอบรม ทีมงานประจำตำบลถลุงเหล็ก ได้นัดรวมกันที่ ห้องประชุม บ้านหนองเครือ หมู่ 10 เพื่อทำความสะอาดและจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อม

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 เป็นวันอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อกก โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ ดร.สินีนาฏ  รามฤทธิ์ และผศ.อัษฎางค์  รอไธสง จากสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเสื่อกก มีการหาลายเอกลักษณ์ประจำตำบล เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้โหวตเลือกลายที่เป็นเอกลักษณ์มาทำเป็นลายเสื่อกก โดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมเป็น 3 กลุ่มและมีทีมงานประจำแต่ละกลุ่ม และได้ลายเอกลักษณ์มา 3 ลาย คือ ลายทางการเกษตร คือ ลายต้นอ้อยและต้นข้าว ลายทางประเพณีวัฒนธรรม คือ ลายกองทรายและกระทง และลายแหล่งท่องเที่ยวถนนสายยาว ซึ่งข้าพเจ้าอยู่ประจำกลุ่ม 3 คือ ลายแหล่งท่องเที่ยวถนนสายยาว

วันที่ 27 มิถุนายน 2564 วันที่สองของการอบรม วิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อกก ที่เป็นข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้าน เช่น กล่องกระดาษทิชชู่ ถาดรองแก้ว สมุดกล่าวรายงาน กระเป๋า ต่าง ๆ เป็นต้น ผู้เข้าอบรมและทีมงานได้มีการตัดเย็บเสื่อกกทำการแปรรูปด้วยตนเอง และผู้เข้าร่วมอบมทุกคนได้ผลิตภัณฑ์แปรรูปกลับบ้าน

รูปภาพ : การอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อกก

          ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้สื่อออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ให้ความรู้โดย อาจารย์ปัญจมาพร  ผลเกิด จากสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วิทยากรในการอบรมวันนี้ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้าขายออนไลน์ การทำเพจของตัวเอง เป็นต้น

วันที่ 11 กรกาคม 2564 ได้อบรมเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายรูปภาพสินค้าด้วยมือถือ โดยวิทยากรในวันนี้คือ อาจารย์กฤษณ์  ปิตาทะสังข์ จากสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ อาจารย์ ดร.จริยาภรณ์  ปิตตาทะสังข์ จากสาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพสินค้าโดยใช้แสง มุม และการจัดวาง เพื่อให้ได้รูปภาพที่สวยและน่าสนใจ และให้ความรู้เกี่ยวกับ การโพสต์เปิดร้าน การโพสต์ขาย และการโพสต์ให้ความรู้ เพื่อพัฒนาให้เพจขายของออนไลน์น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

รูปภาพ : การอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้สื่อออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย

อื่นๆ

เมนู