ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ผู้ปฏิบัติงานได้ลงสำรวจข้อมูลในชุมชนของตำบลถลุงเหล็ก ใน 3 ประเด็นหลักที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ได้แก่ 1. กลุ่มอาชีพผ้าทอ 2. กลุ่มอาชีพการทอเสื่อกก และ 3. กลุ่มเทคโนโลยีการท่องเที่ยว เมื่อตกผลึกแล้วว่ามีที่ใดบ้างทำผลิตภัณฑ์ตามประเด็นข้างต้น จึงเกิดการประชุมการปฏิบัติงานในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ซึ่งการประชุมประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 จัดในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564 ได้เกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 (COVID – 19) อาจารย์ประจำหลกสูตรจึงได้เปลี่ยนรูปแบบของการประชุมเป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ (Video Conference) ผ่านโปรแกรม Google Meet เพื่อลดการสัมผัสและการใกล้ชิดกัน

ภาพ : การประชุมในรูปแบบออนไลน์ (Video Conference)

       เนื้อหาการประชุม เป็นการวางแผนเตรียมจัดอบรมในด้านที่ 1 เรื่อง การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยมีกำหนดการจัดอบรมในวันที่ 21 – 23 เมษายน พ.ศ. 2564 ซึ่งจะเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าที่แปลกใหม่และสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้น ตลอดจนการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้น ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณธิติ  ชนะชัย นักออกแบบแฟชันและเครื่องแต่งกาย เป็นผู้มีประสบการณ์และความสามารถในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมอาชีพให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นวิทยากร โดยกลุ่มที่จะเข้าร่วมการอบรมเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและชาวบ้านที่ทำผลิตภัณฑ์ จำนาน 40 คน

ภาพ : ตารางแผนการจัดอบรม

       เมื่อประชุมเรียบร้อยแล้ว ก็ลงพื้นที่เพื่อส่งหนังสือขออนุญาตใช้สถานที่กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและแจ้งผู้นำชุมชนให้ทราบ รวมถึงสำรวจเพื่อเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรม ตามตารางเวลาที่กำหนด  ซึ่งในการลงสำรวจมีผู้สนใจเข้าอบรมเป็นจำนวนมาก แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 (COVID – 19) ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น จึงมีมาตรการห้ามทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จึงมีการพิจารณาการจัดการอบรมอีกครั้ง 

ภาพ : คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์

วิดีทัศน์สรุปงาน เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

อื่นๆ

เมนู