ด้วยในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) มีแนวโน้มของการติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย จึงมีมาตรการจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เพื่อควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อให้มีจำนวนที่ลดลง รวมถึงจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้กำหนดมาตรการในการควบคุมพื้นที่เสี่ยง มาตรการการรวมกลุ่ม มาตรการผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น และดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน จึงส่งผลต่อการจัดอบรมในด้านที่ 1 เรื่อง การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ต้องเลื่อนออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

ภาพ : สถานการณ์โควิดในจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำวันที่ 17 พ.ค. 64

       ถึงแม้การจัดการอบรมจะต้องเลื่อนออกไป แต่ข้าพเจ้า นายราเชน  อุส่าห์ดี ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ก็ได้มีการเตรียมตัวให้พร้อมในการจัดการอบรมอยู่เสมอ ด้วยการสืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์และสื่อต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการอบรม ได้แก่ บริบทโดยรอบของพื้นที่ตำบลถลุงเหล็ก อาชีพของพื้นที่ พืชพรรณในพื้นที่ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของตำบล OTOP ของตำบลถลุงเหล็ก การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ของจังหวัด มาตรการการป้องกันภายในชุมชน การทอผ้าด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ การสร้างเสริมผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย การพัฒนาลวดลายให้เป็นอกลักษณ์ รวมถึงการมีส่วนร่วมพัฒนาตำบล เพื่อให้เกิดมุมมองที่หลากหลายในการพัฒนาตำบลถลุงเหล็ก และส่งเสริมความเข้าใขชุมชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อเกิดการอบรมจะทำให้สามารถจัดการอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       ในการสำรวจข้อมูลลงสู่ระบบของ https://cbd.u2t.ac.th/ ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลลงในระบบที่ค่อนข้างละเอียดและมีข้อมูลที่จะครอบคลุมทั้งตำบลถลุงเหล็ก ข้าพเจ้า ได้เข้าเก็บข้อมูลที่เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของตำบลถลุงเหล็ก ในด้านภูมิปัญญา นั่นคือ การทอเสื่อกก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของตำบลที่มีวิธีการทำที่เป็นแบบเฉพาะของผู้คนในชุมชน ซึ่งในอดีตใช้ต้นกกในการทอ แต่ปัจจุบันต้นกกไม่มีแล้ว จึงมีการเปลี่ยนวัตถุดิบอื่น คือ ต้นไหล

   

ภาพ : หน้าหลักการลงข้อมูลในระบบ CBD

       นอกจากนี้ ข้าพเจ้า ได้ทบทวนการเข้าอบรมทักษะที่ได้อบรมครบแล้วทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ 1.ทักษะด้านดิจิทัล Digital Literacy 2.ทักษะด้านการเงิน Financial Literacy 3.ทักษะด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy และ4.ทักษะด้านสังคม Social Literacy ซึ่งทั้ง 4 ทักษะเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิตและการทำงานในศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีการทบทวนอยู่เรื่อย ๆ เพื่อสามารถที่จะสร้างความเข้าใจให้เพิ่มมากขึ้น

ภาพ : การทบทวนการอบรมทักษะ

วิดีทัศน์สรุปงาน เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564

อื่นๆ

เมนู