ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ข้าพเจ้านายเกียรติศักดิ์  บุญหนุน ประเภทนักศึกษา ได้รับคัดเลือกให้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร คณะครุศาสตร์ (ED02) 

ข้าพเจ้าเเละทีมงานตำบลบ้านยางได้มีการประชุมวางเเผนการปฏิบัติงานผ่าน Google Meet ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเเละการเเบ่งทีมย่อยเพื่อลงสำรวจพื้นที่ใน 16 เป้าหมาย ของเเต่ละหมู่บ้านในตำบลบ้านยาง โดยเเบ่งเป็น 3 ทีมคือ ทีม A B C โดยจะมีการเเบ่งว่าทีมไหนได้หมู่บ้านไหนบ้าง ทีมของข้าพเจ้าได้มีการวางเเผนงานภายในทีมเเละได้ลงสำรวจพื้นที่เเละเก็บข้อมูลในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 จากการลงสำรวจพื้นที่ของตำบลบ้านยาง พบว่ามีผู้ที่ไม่มีอาชีพหลัก จำนวน 1,108 คน คือร้อยละ 30 รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน (ต่อปี) มากกว่า 38,000 บาท ครัวเรือนที่มีหนี้สิน จำนวน 2,955 ครัวเรือน คือ (ร้อยละ 80) กู้เพื่อทำเกษตร ร้อยละ 36 กู้เพื่อการศึกษาบุตรหลาน  ร้อยละ 23 กู้เพื่ออุปโภคบริโภค ร้อยละ 12 เเละอื่นๆ อีกร้อยละ 9 กลุ่มออมทรัพย์ ออมวันละบาท จากจำนวนสมาชิกทั้ง 19 หมู่บ้านในตำบลบ้านยาง มี 1,630 คน คนละ 356 บาท ต่อปีต่อคน ในตำบลบ้านยางมีกลุ่มอาชีพหลักคือเกษตร และรับจ้างทั่วไป ซึ่ง 2 อาชีพนี้ไม่มีรายได้ที่แน่นอน เพราะการทำเกษตรกรรมนั้นจะทำเป็นช่วง ช่วงละ 3-4 เดือน และอาชีพรับจ้างก็ขึ้นอยู่กับจำนวนการจ้างงานในเดือนนั้นๆ

สำหรับหนี้สินนั้นมีกันเกือบทุกครัวเรือน มีทั้งในและนอกระบบ ส่วนมากจะกู้มาเป็นทุนในการทำเกษตรกรรม และทำธุรกิจส่วนตัว ที่เหลือเป็นกู้เพื่อซื้อบ้าน ยานพาหนะ และใช้ในชีวิตประจำวัน การออมในครัวเรือนนั้นมีไม่มาก จะมีกลุ่มออมทรัพย์ในตำบลมีอยู่ แต่ส่วนมากจะเก็บในบัญชีธนาคารส่วนตัว ในตำบลจะมีโครงการให้ความรู้ ฝึกอบรมอยู่เรื่อยๆ เช่น จัดอบรมทักษะอาชีพจากกองสวัสดิการ เป็นต้น

จากที่ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจการฝึกทักษะอาชีพในตำบลบ้านยาง ชาวบ้านเเละผู้นำชุมชนก็ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี เเละได้มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการฝึกอาชีพต่างๆ ของคนในเเต่ละชุมชน ซึ่งเเต่ละชุมชนก็จะมีอาชีพที่คล้ายคลึงกัน คือการทำการเกษตร เเละธุรกิจส่วนตัวต่างๆ ชาวบ้านในเเต่ละชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีรายได้น้อย เเละยังขาดทักษะในการประกอบอาชีพเสริมต่างๆ ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตชาวบ้านในตำบลบ้านยางจะได้รับการฝึกทักษะอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ให้เเก่ครอบครัวของตนเองเเละชุมชน ให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป

อื่นๆ

เมนู