ข้าพเจ้านางสาวธิดารัตน์  บุตรงาม เป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ณ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ณ ตำบลบ้านยาง เพื่อสำรวจศักยภาพตำบล 16 เป้าหมาย ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล โดยเป้าหมายที่ข้าพเจ้าได้รับ คือ “ตำบลทำความดี

ในส่วนของการลงพื้นที่ปฏิบัติ ณ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปขอข้อมูลต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน บริบท การบริหารงานของตำบลบ้านยาง โดยข้อมูลที่ได้ พบว่าการจัดตำบลทำความดีของบ้านยางนั้น มีหลายกิจกรรมที่จัดขึ้น เช่น กิจกรรมทำความดีวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมทำความดีวันแม่แห่งชาติ การซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และกลุ่มอสม.ผู้ดูแลที่เก็บข้อมูลของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ซึ่งกลุ่มอสม.ภายในตำบลจะคอยช่วยเหลือและเก็บข้อมูลของกลุ่มเปราะบาง เพื่อเป็นข้อมูลที่สำคัญของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และกิจกรรมที่สำคัญอีกหนึ่งกิจกรรม คือ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี ลักษณะกิจกรรม คือจะมีการประชุม,ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรูปแบบของงานที่จะจัดขึ้น โดยเป็นการประกาศให้คนในชุมชนได้รับรู้เกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมที่ต้องทำ วันเวลา สถานที่ ให้คนในชุมชนได้รับรู้ก่อน และจึงขออาสาสมัครที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรเพื่อทำดำเนินกิจกรรมดังกล่าว โดยกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นการทำความสะอาดรอบ ๆชุมชนที่ตนเองอยู่, ปลูกต้นไม้ ดอกไม้,และกิจกรรมถวายราชสดุดี

จากการสำรวจลงพื้นที่ทำงานครั้งนี้ได้เห็นว่าการจัดกิจกรรมตำบลทำความดี ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคนในชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวดำเนินไปอย่างเรียบร้อย

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู