ข้าพเจ้า  นางสาวนิลวรรณ  พลราษฎร์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท บัณฑิตจบใหม่  ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตร : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจเป้าหมาย ๑๖ เป้าหมาย  และข้อมูลพื้นฐานของตำบลบ้านยาง เพื่อเก็บรวบรวมและนำข้อมูลที่ได้เพื่อพัฒนาเกี่ยวกับการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน  การเพิ่มอาชีพและรายได้ให้กับคนในตำบลบ้านยาง

ข้อมูลพื้นฐานของตำบลบ้านยางซึ่งเก็บรวบรวมจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง  คือในตำบลบ้านยาง  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  มีทั้งหมด ๑๘ ตำบล มีหมู่บ้านที่ใช้ชื่อว่า “บ้านยาง” จำนวน ๗ หมู่  นอกนั้นใช้ชื่ออื่น  เช่น บ้านโนนสมบูรณ์  บ้านมะค่า  บ้านทุ่งสว่าง บ้านตามั๊ว  เป็นต้น อยู่ห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์ประมาณ ๓ – ๖ กิโลเมตร  ซึ่งนับจากหมู่บ้านที่ใกล้ตัวเมืองที่สุด  มีประชากรอาศัยอยู่จำนวน ๑๓,๖๕๕ คน (ข้อมูลเดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓) ซึ่งมีลักษณะชุมชนเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท  ผู้คนในตำบลทำงานในตัวเมืองเป็นส่วนใหญ่  และมีลักษณะครอบครัวอยู่กับแบบครอบครัวใหญ่ ค่อยข้างแออัดทำให้บ้านบางหลังแบ่งกันไปอยู่บ้านเช่า  ซึ่งในตำบลบ้านยางมีบ้านให้เช่าค่อยข้างมาก  อาชีพที่ทำในชุมชนส่วนมากมักทำอาชีพค้าขาย เพราะตลอดถนนเข้าและออกตำบลมักมีร้านค้าต่าง ๆ อยู่เป็นจำนวนมากมักขายช่วยเช้าและช่วงเย็น

         

แหล่งเรียนรู้ที่เป็นที่รู้จักภายในตำบลคือแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจและอาชีพ  ที่เห็นเป็นรูปธรรมนั้นอยู่ในหมู่ ๒ เรียกว่ากลุ่มแม่บ้าน  ซึ่งก่อตั้งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นกลุ่มที่ใช้ระบบเดียวกับสหกรณ์ มีการรับสมาชิกด้วยความสมัครใจและมีการให้ความรู้กับสมาชิกของกลุ่มแม่บ้าน  ผู้ใดอยากได้ความรู้เรื่องการทำขนมต่าง ๆ สามารถขอความรู้หรือฝึกทำที่นี่ได้ทางกลุ่มแม่บ้านไม่มีการคิดค่าเรียนหรือฝึกแต่อย่างใด  สมาชิกในกลุ่มส่วนมากมีประสบการณ์มาก  และบางคนได้ไปเรียนรู้หรือฝึกการทำขนมแต่ละอย่างมานานเป็นปี ๆ  จึงทำให้มีความรู้และประสบการณ์อย่างดี  และในกลุ่มแม่บ้านนั้นมีการทำขนมส่งขายและมีขนมที่ได้รางวัลคือ  ขนมทองม้วนซึ่งรางวัลที่ได้คือรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด  ติดต่อกัน  ๒ ปีซ้อน  ปี ค.ศ. ๒๐๑๕  และ ๒๐๑๖  ปัจจุบันขนมที่ทำส่งส่วนมากเป็นขนมไทย  เช่น  ขนมต้ม  เป็นต้น  ซึ่งขนมไทยไม่ต้องขอ อย. เพราะเป็นขนมที่บริโภคหมดภายในวันเดียว  แต่ในกระบวนการผลิตกลุ่มแม่บ้านยังยึดหลักความสะอาดตามมาตรฐานของการผลิต  ในบ้านยางมีวัตถุดิบที่หาได้ง่ายคือ ข่า  ตะไคร้  ซึ่งมีคนในหมู่บ้านมาส่งให้เป็นประจำจึงทำให้มีการตำพริกแกงขาย  เช่น  พริกแกงเผ็ด  พริกแกงส้ม  พริกแกงอ่อม  เป็นต้น

ตำบลบ้านยางเป็นตำบลที่ค่อยข้างใหญ่  อยู่ใกล้กับตัวเมืองบุรีรัมย์จึงทำให้มีผู้คนไปทำงานในตัวเมืองเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการไปทำงานแบบไปเช้าเย็นกลับ ในตำบลบ้านยางมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจและอาชีพที่เด่นชัด  เห็นเป็นรูปธรรมซึ่งอยู่ในหมู่ ๒ เรียกว่ากลุ่มแม่บ้าน  เป็นกลุ่มที่ใช้ระบบเดียวกับสหกรณ์  ซึ่งมีการทำขนมส่งขายส่วนมากเป็นขนมไทย  เช่น  ขนมต้ม  เป็นต้น  มีฐานลูกค้าอยู่แล้ว มีกลุ่มคนทำงานไม่มากนักและยังขาดคนรุ่นใหม่เข้ามาสานต่อ

 

อื่นๆ

เมนู