ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ข้าพเจ้านางสาววรรณศรี จันทร์บุปผา เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้รับคัดเลือกให้ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภท ก.พ.ร.

โดยการปฏิบัติงานครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ลงปฏิบัติงานประจำหน่วยงานราชการสำนักงานกรมที่ดิน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งก่อนการลงปฏิบัติงานจริงกลุ่ม ก.พ.ร.และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้มีการประชุมลักษณะการปฏิบัติงานและได้แบ่งผู้ปฏิบัติงานลงไปปฏิบัติงานตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละอำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งข้าพเจ้าและผู้ร่วมงานอีกหนึ่งท่านได้ประจำอยู่ที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ในการปฏิบัติงานข้าพเจ้าและผู้ร่วมงานได้รับผิดชอบในเรื่องของการตรวจสอบภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ์ที่ดินโดยจะมีขั้นตอนการทำงาน คือ การนำโฉนดที่ดินมาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดิน ข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ์ที่ดิน เลขระวาง เลขที่โฉนด หน้าสำรวจ ข้อมูลผู้ถือกรรมสิทธิ์ และข้อมูลอื่น ๆ โดยเน้นความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของเอกสารสิทธิ์และข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงกัน พร้อมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการ

 

 

ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจในเพื่อนร่วมงานและเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ที่สำนักงานซึ่งทุกคนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมงานที่พึ่งได้เข้ามาปฏิบัติงานครั้งแรก พร้อมทั้งการต้อนรับและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าจะรับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานในแต่ละเดือนให้เสร็จลุล่วงตามเป้าหมายและเรียบร้อยได้ด้วยดี

 

อื่นๆ

เมนู