ข้าพเจ้านางสาวจันทร์เพ็ญ นิเวศสวรรค์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) หน่วยงานสำนักกรมที่ดินอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

ข้าพเจ้าเริ่มลงปฏิบัติงาน เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่(ก.พ.ร.)ทั้งหมด 10 คน ไปรายงานตัวที่หน่วยงานสำนักกรมที่ดินอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จากนั้นเจ้าหน้าที่หน่วยงานกรมที่ดินได้อบรมและชี้แนะแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจเป้าหมาย ขอบเขตงานที่กำหนด ลักษณะงานสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสำนักที่ดิน ได้แก่ ด้านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดิน (ข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดิน) การนำเข้าภาพลักษณ์เอกสารที่ดิน การนำเข้าสารบบที่ดิน การตรวจสอบรูปแปลงที่ดินและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น จากนั้นทุกคนได้ไปประจำสำนักงานกรมที่ดินในอำเภอที่ได้รับมอบหมายอำเภอละ 2 คน ข้าพเจ้าได้ประสำนักงานกรมที่ดินอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เป้าหมายประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่ข้าพเจ้าและผู้ร่วมงานได้รับมอบหมายคือการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดินในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

 

เป้าหมายการปฏิบัติงานที่กำหนดในตำแหน่งเจ้าหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนั้นบ่งบอกได้ถึงจุดประสงค์และเป้าหมายสำคัญของทางหน่วยงานราชการก็เพื่อยกระดับข้อมูลต่างๆให้อยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเจ้าของโฉนดที่ดิน ภาพลักษณ์ที่ดิน สัญญาซื้อขาย การโอนมรดก เพื่อให้สะดวกต่อเจ้าหน้าที่ในการค้นคว้าข้อมูลทำให้เจ้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ได้ง่ายขึ้นและประชาชนได้รับข้อมูลและข่าวสารที่รวดเร็ว อีกทั้งยังประหยัดเวลาในการทำธุรกรรมมากขึ้นด้วยและประโยชน์อีกอย่างของการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์คือทางหน่วยงานช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและยังลดการใช้ปริมาณทรัพยากรด้านกระดาษของทางสำนักงานอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู