ข้าพเจ้า นายนิวัฒน์ เจียดรัมย์ ประเภทประชาชน ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ ED02 ได้ทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยทำการสำรวจ ระหว่าง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลของแหล่งน้ำประจำครัวเรือน หรือ ประปาชุมชนของ ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

                       จากการไปลงพื้นที่สำรวจของชุมชน ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ชาวบ้านได้ให้ข้อมูลว่าส่วนกลางของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 เป็นพื้นที่จัดเก็บแหล่งน้ำประจำครัวเรือน หรือ ประปาชุมชน ของบ้านยาง เพื่อใช้ผลิตน้ำอุปโภค ภายในครัวเรือนหรือชุมชน บางครัวเรือนมีการจัดเก็บน้ำที่เป็นน้ำฝน เพื่อใช้ในการบริโภคและบางครัวเรือน มีการซื้อน้ำจากบริษัทที่มีการผลิตน้ำดื่มจำหน่าย เพื่อใช้ในการบริโภค และใช้ในการประกอบอาหารภายในครัวเรือนเป็นต้น ส่วนทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ชาวบ้านได้ให้ข้อมูลว่าจะเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ หรือ แหล่งน้ำธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อใช้ในด้านการเกษตร ในช่วงเกิดปัญหาภัยแล้ง เช่น ทำนา ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ภายในชุมชน

                       สรุปจากการสำรวจแหล่งน้ำประจำครัวเรือน หรือ ประปาชุมชนของ ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ได้มีการจัดเก็บแหล่งน้ำที่เป็นส่วนๆ ได้แก่แหล่งน้ำอุปโภค บริโภคหรือประปาหมู่บ้าน และ แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อใช้ในชุมชนหรือหมู่บ้าน ภายในครัวเรือนและชีวิตประจำวัน เช่น ทำการเกษตร ทำนา ทำสวน ทำไร เลี้ยงสัตว์ เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดภายในชุมชน

แหล่งน้ำชุมชน

แหล่งน้ำชุมชน

แหล่งน้ำชุมชน

แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

อื่นๆ

เมนู