1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การลงพื้นที่เก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ความต้องการของชุมชนในตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม

ED02 การลงพื้นที่เก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ความต้องการของชุมชนในตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม

ข้าพเจ้านางสาวคชาภรณ์ หอมดอกพุธ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประจำตำบล      บ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทนักศึกษา ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม คณะผู้ปฏิบัติงานได้วางแผนและลงพื้นที่สำรวจตำบลบ้านยาง ซึ่งแบบสอบถามในลงพื้นที่สำรวจ คือ แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านยางสืบต่อไป

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายในการลงพื้นที่ สำรวจ หมู่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลบ้านยาง ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนบ้านโนนสมบูรณ์ พบว่า บ้านโนนสมบูรณ์เป็นหมู่บ้านที่มีการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชนเป็นอย่างดี โดยได้มีการสร้างกลุ่มอาชีพต่างๆขึ้น เช่น กลุ่มไส้กรอก กลุ่มกลองยาว กลุ่มตุ๊กตาไหมพรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ให้การส่งเสริมทางด้านการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตด้วย อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมโลกในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป จึงส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ หรือการทำกิจกรรมต่างๆ ของประชาชนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งรวมไปถึงประชาชนในตำบลบ้านยางด้วย

อื่นๆ

เมนู