ข้าพเจ้านางสาวอาภารัตน์ ลามะให ประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานประจำตำบลบ้านยาง ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการเริ่มลงปฏิบัติงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยลงพื้นที่ปฏิบัติงานในตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีการลงพื้นที่สำรวจแบบฟอร์ม 01,02 โดยดิฉันนั้นได้รับมอบหมายในการลงสำรวจบ้านตะโก หมู่ 14 ซึ่งในการลงพื้นที่ในการปฎิบัติงานในเดือนมีนาคมนั้น มีจุดประสงค์ในการสำรวจตามแบบฟอร์ม 01,02 ที่เป็นการสำรวจในประเด็นข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19

             การลงสำรวจแบบฟอร์ม 01,02 ในพื้นที่บ้านตะโก ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ทางผู้นำชุมชน (นาย สำเริง โคกประโคน)และชาวบ้านในบ้านตะโกนั้น ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการให้ข้อมูลแบบฟอร์ม 01,02 และจากการศึกษาลักษณะทางกายภาพทั่วไปของบ้านตะโกนั้น พบว่าบ้านตะโกเป็นหมู่บ้านที่มี 244 ครัวเรือน มีป่าชุมชนประมาณ 70 ไร่ มีทรัพยากรทางน้ำคือลำห้วยตะโคงไหลผ่านบริเวณหมู่บ้าน รวมถึงบ้านตะโกนั้นมีสถานีรถไฟเล็กๆตั้งอยู่ในบริเวณชุมชน ทำให้การคมนาคมสะดวกขึ้นมาในระดับนึง นอกจากนี้บ้านตะโกยังมีศูนย์รวมจิตใจ ที่หล่อหลอมคนในชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวกันนั้นก็คือวัด (วัดบ้านตะโก) วัดบ้านตะโกตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณชุมชน อีกทั้งบ้านตะโกยังมีสถานศึกษา คือโรงเรียนบ้านตะโก โรงเรียนบ้านตะโกนั้นเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลาง เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)
       
               จากการที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจตามแบบฟอร์ม 01,02 บ้านตะโก หมู่ 14 สิ่งที่ประชากรในชุมชนต้องการมากที่สุดก็คือ ความต้องการที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้ในการดำเนินงานการสำรวจ ต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุก ๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านบ้านตะโก และทีมงานในการดำเนินงานทุกๆท่าน ที่ทำให้การสำรวจในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี บรรลุตามเป้าหมายที่มีการวางแผนไว้

                   

อื่นๆ

เมนู