1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การสำรวจพื้นที่วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของชุมชน หมู่ 3 บ้านยาง ตำบลบ้านยาง จังหวัดบุรีรัมย์(ประจำเดือนมีนาคม)

ED02 การสำรวจพื้นที่วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของชุมชน หมู่ 3 บ้านยาง ตำบลบ้านยาง จังหวัดบุรีรัมย์(ประจำเดือนมีนาคม)

ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์  สกุลทอง  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภท บัณฑิตจบใหม่  ตำบลบ้านยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน  ตำบลบ้านยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัย สู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ข้าพเจ้าแล้วทีมงานได้ลงสำรวจพื้นที่ในหมู่ 3 ตำบลบ้านยางเป็นการสำรวจที่ใช้แบบฟอร์ม 0 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชนและแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด 19ทำให้ทางทีมงานและคณะผู้สำรวจได้ทราบข้อมูลมาเบื้องต้นเกี่ยวกับรากฐานของรายได้และความเป็นอยู่ของคนในชุมชนว่าคนในชุมชนทำงานอะไรและมีอาชีพอะไรบ้าง
โดยข้อมูลพื้นฐานของคนในชุมชนหมู่ 3 ตำบลบ้านยาง ปรากฏว่ามีประชากรทั้งหมด
724 คน  โดยแบ่งเป็นชาย 344 และแบ่งเป็นหญิง 380 โดยได้สอบถามข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และจากลงสำรวจในพื้นที่ได้พบว่ารายได้ส่วนใหญ่มาจากการทำเกษตรกรรมโดยเฉลี่ยรายได้อยู่ที่ 9,000 ถึง 12,000 บาทต่อเดือน พื้นที่ทำกินขั้นต่ำต่อครัวเรือนเฉลี่ย 5 ไร่ต่อครัวเรือน
โดยเงินทุนที่ใช้ในการลงทุนจะมาจากโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน และกองทุนหมู่บ้าน และทุนจากงบประมาณส่วนตัวโดยคนในชุมชนส่วนใหญ่จะอยู่กันแบบพึ่งพาอาศัยกันทำให้การใช้ชีวิตเป็นไปด้วยความเรียบง่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรกรรมของคนในชุมชนส่วนมากจะทำนาและมีส่วนต่างในการผลิตคือทำขาย 70 ใช้กิน 30 เป็นการทำนาปี ชาวนาในชุมชนจะเป็นการทำนาแบบเกษตรอินทรีย์ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีหน่วยงานและกลุ่มชุมชนอื่นเข้ามาศึกษา การทำเกษตรอินทรีย์นี้เกิดจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชนโดยแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์นี้ยังเป็นแหล่งที่สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ เช่น มีโรงเพาะเห็ด ได้แก่
เห็ดฟาง  เห็ดขอน  และเห็ดนางฟ้า  รายได้ส่วนใหญ่เกิดจากการขายเห็ดสดที่ยังไม่มีการแปรรูป
และในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจพื้นที่เพื่อสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของคนในชุมชนหมู่ 3 บ้านยางตามหัวข้อและแบบสอบถามเพื่อที่จะทราบความต้องการของคนในชุมชน
     
พบว่าความต้องการของคนหมู่ 3 ตำบลบ้านยางยังมีส่วนที่ยังต้องแก้ไขเช่นน้ำท่วมเพราะหมู่ 3 เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำต่ำและใกล้แหล่งน้ำลำห้วยเวลาเข้าช่วงฤดูฝนทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีน้ำท่วมขังและเป็นแหล่งพาหะของยุงลาย
2 ต้องการพัฒนาแหล่งน้ำเพราะหมู่ 3 อยู่ติดกับลำห้วยทำให้ใช้น้ำในการทำเกษตรกรรม แต่พบว่าแหล่งน้ำที่ใช้พบการปนเปื้อนของพี่หมูทำให้ทางผู้นำต้องการที่จะพัฒนาแหล่งน้ำตัวนี้เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ
3ต้องการพัฒนาทางด้านทักษะอาชีพของการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับกลุ่มผู้นำและชาวบ้านได้มีความรู้และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดเพื่อที่จะสร้างอาชีพและสร้างรายได้
ข้าพเจ้าได้เห็นถึงความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของคนในชุมชนเกี่ยวกับโรคโควิด 19 ดูในชุมชนจะมีมาตรการในการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ของคนนอกพื้นที่ที่จะเข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชนหรือมาจากพื้นที่อื่น จะมีกลุ่ม อสม. มาตรวจวัดไข้และเช็คอาการตลอด 14 วันและมีมาตรการใส่แมสและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทำให้หมู่ 3 ตำบลบ้านยางปราศจากผู้ติดเชื้อโควิด 19 และทำให้ชุมชนใกล้เคียงปลอดภัยตามมาตรการการป้องกันเชื้อโควิด 19

อื่นๆ

เมนู