1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ความต้องการของชุมชนในตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม

ED02 การลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ความต้องการของชุมชนในตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม

ข้าพเจ้านายณัฐนันท์  ละอองทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประจำตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทประชาชน  ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม ได้ลงพื้นที่สำรวจร่วมกับคณะผู้ปฏิบัติงานได้วางแผนและลงพื้นที่เก็บข้อมูลตำบลบ้านยาง ซึ่งแบบสอบถามในลงพื้นที่สำรวจ คือ แบบฟอร์ม  01สอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบฟอร์ม 02สอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านยางสืบต่อไป

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายในการลงพื้นที่ สำรวจหม่ที่ 16  บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเทศบาบเมืองบุรีรัมย์เพียง 2 กิโลเมตร ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้ช่วยใหญ่บ้านและประชาชนบ้านผักบุ้ง พบว่าบ้านผักบุ้งที่มีการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชนในรูปแบบเศษฐกิจชุมชนเมืองแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆเป็นหลัก คืออาชีพค้าขาย อาชีพเกษตรกรรมและอาชีพรับจ้างทั่วไป

ด้านอาชีพค้าขายโดยได้มีการสร้างกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวซึ่งจะเห็นร้านค้าอยู่ 2 ข้างทางหลวงหมายเลข 219 เป็นส้นทางผ่านไปยังสนามบินจังหวัดบุรีรัมย์ จะมีร้านค้าขายของทั้งร้านค้าใหญ่และขนาดเล็กปะปนกันไป มีปั๊มน้ำมันปตท.สวนเกษตรพอเพียงและรถเข็นขายของซึ่งมีจำนวนน้อยลงเมื่อเทียบกัน 2-3 ปีที่ผ่านมา

 

ด้านกลุ่มรับจ้างทั่วไป เป็นกลุ่มเสียงที่มีผลกระทบเนื่องจากมีการย้ายถิ่น มีการเดินทางข้ามจังหวัดและเข้ามาทำงานในตัวเมืองบ่อยๆ ประกอบไปด้วยอาชีพกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง และกลุ่มรับจ้างทั่วไปที่มีการเดินทางไปทำงานแบบไปเช้า-เย็นกลับ

ด้านกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมเป็นกลุ่มใหญ่ในชุมชนที่มีผลกระทบเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีผู้มีรายได้น้อย ประชาชนอาศัยอยู่แต่ในบ้านไม่ได้ออกไปไหน ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มผู้สูงอายุ เยาวชน เด็ก นักเรียน และนักศึกษา

อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมโลกในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยสถานการณ์โรคโควิด -19 จึงส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ หรือการทำกิจกรรมต่างๆ ของประชาชนทั้งในหมู่บ้านและทั้งตำบลบ้านยาง ซึ่งรวมไปถึงประชาชนในประเทศและต่างประเทศด้วย

ลิงก์วิดีโอนะคะ

 

 

อื่นๆ

เมนู