1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์ของตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน

ED02 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์ของตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน

ข้าพเจ้านางสาวคชาภรณ์ หอมดอกพุธ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประจำตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทนักศึกษา ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การปฏิบัติงานในเดือนเมษายน คณะผู้ปฏิบัติงานได้ประชุมและร่วมกันวางแผนงานในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่จากการลงพื้นที่สำรวจตำบลบ้านยาง อีกทั้งได้ร่วมกันวางแผนพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ของตำบลบ้านยาง

จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวนั้น ทำให้ทราบว่าแต่ละหมู่บ้านและแต่ละครัวเรือนในตำบลบ้านยางมีทั้งความเหมือนและความแตกต่างกันออกไป ทั้งทางด้านวิถีชิวิต ความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ รวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณี หรือการละเล่นที่มีความเป็นตนเอง ตัวอย่างเช่น บางหมู่บ้านมีการละเล่นกลองยาว บางหมู่บ้านมีคณะลิเก เป็นต้น นอกจากนี้แต่ละหมู่บ้านยังมีผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นและมีความหลากหลายแตกต่างกันไปอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ไส้กรอก ขนมกล้วยฉาบ ขนมไทยต่างๆ เป็นต้น ซึ่งจากการประชุมร่วมกันเรื่องการยกระดับผลิตภัณฑ์ของตำบลบ้านยาง ทำให้ได้มีข้อสรุปในการเลือกผลิตภัณฑ์ในตำบลบ้านยางมาหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งคณะผู้ปฏิบัติงานก็ได้ประชุมวางแผนงานร่วมกันอยู่บ่อยครั้งเพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์นี้ต่อไป

อื่นๆ

เมนู