ข้าพเจ้านางสาวธิดารัตน์  บุตรงาม เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล

ข้าพเจ้าได้นำข้อมูลเพื่อมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ โดยข้าพเจ้าได้รับผิดชอบงาน ดังนี้ สำรวจสินค้าในตลาดออนไลน์ในต่างประเทศในหัวข้อของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของพริกแกง น้ำพริกและเห็ด,สำรวจแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชน (แบบฟอร์ม 01)  และแบบสอบถามชุดที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 (แบบฟอร์ม 02) ของหมู่ที่ 7 บ้านมะค่าเหนือ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ , และร่วมประชุมวางแผนกับผู้ปฏิบัติงานตำบลบ้านยางร่วมกับอาจารย์ผู้ดำเนินงาน

โดยปฏิบัติงานครั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในการสำรวจสินค้าในตลาดออนไลน์ เพื่อนำมาพัฒนาสินค้า โดยในการสำรวจตลาดครั้งนี้ได้เลือกสำรวจผลิตภัณฑ์ที่เป็น พริกแกง น้ำพริก เห็ดและขนมไทย ซึ่งทั้งสามอย่างนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจและเหมาะต่อการนำไปต่อยอด เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งทั้งสามอย่างคือ พริกแกง น้ำพริกและเห็ดล้วนเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านยาง การสำรวจสินค้าในตลาดออนไลน์ต่างประเทศมีสินค้าที่ประเทศไทยส่งออกไปต่างประเทศเป็นจำนวนมาก สินค้าที่ได้รับการสนับสนุนมียอดซื้อเป็นจำนวนมากได้แก่น้ำพริกและพริกแกง โดยข้าพเจ้าก็ได้ศึกษาจุดเด่น เอกลักษณ์ของแต่ละร้านเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาสินค้า และในส่วนของการสำรวจแบบสอบถามแบบฟอร์ม 01 และแบบฟอร์ม 02 ของหมู่ 7 บ้านมะค่าเหนือ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการกรอกแบบสอบถามกับทีมผู้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความคิดเห็น โดยพบว่าผู้คนส่วนใหญ่มักจะทำการเกษตรและรับจ้างเป็นหลัก

จากผลการปฏิบัติงาน ผู้ร่วมงานได้เข้าประชุมร่วมกับคณะอาจารย์เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ได้วิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อนำข้อมูลนั้นไปประกอบการตัดสินใจต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู