ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์  สกุลทอง  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภท บัณฑิตจบใหม่  ตำบลบ้านยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน  ตำบลบ้านยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัย สู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการวิเคราะห์ สินค้า ได้แก่ พริกแกง เห็ด และน้ำพริก ทางทีมงานได้จัดแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ด้วยกัน มีการวิเคราะห์ข้อมูลดิบ ที่ได้จากการลงสำรวจในพื้นที่ ได้ข้อสรุป เป็น สินค้า 3 ชิ้นด้วยกัน คือ พริกแกง  เห็ด และ น้ำพริก ทางหัวหน้าทีมได้ให้การวิเคราะห์ เป็น 3 ระบบ คือ การวิเคราะห์เรื่องการตลาดที่วางขายสินค้าไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดทั้ง 3 ตัวเป็นแบบการขายออนไลน์ในประเทศ การขายนอกประเทศ การขายในท้องตลาดทั่วไป
หลังจากที่ได้แบ่งทีมสำรวจทางทีมที่1ได้สำรวจการตลาดออนไลน์ในประเทศ และได้ค้นหา
product ที่มีส่วนผสมหรือวัตถุดิบของทั้ง 3 อย่างที่ได้ข้อสรุปได้แก่  การทำพริกแกง  การใช้เห็ดเป็นส่วนผสม  และน้ำพริกในแบบต่างๆ ทางทีมที่ 1 ได้ทำการวิเคราะห์และได้ผลสรุปดังนี้  พบว่าสินค้าที่ผลิตเป็นพริกแกง สามารถขายออกได้ดีภายนอกประเทศ  สินค้าตัวที่ 2 ที่ใช้วัสดุหรือวัตถุดิบจากเห็ดขายได้ทั้งในประเทศและนอกประเทศ  สินค้าตัวที่ 3 น้ำพริกจะขายได้ดีในประเทศ และนอกประเทศ  สินค้าทั้ง 3 ตัวนี้เป็นตัวที่สามารถขายและสามารถต่อยอดไปอีกได้  ทางทีมงานจึงได้ทำการประชุมและกระจายกลุ่มเป็น 3 กลุ่มได้แก่กลุ่มพริกแกง  กลุ่มเห็ดและกลุ่มน้ำพริก  ทั้ง 3 กลุ่มจะต้องทำการวิเคราะห์วัตถุดิบ และต้นทุนในการผลิตรวมถึงวัตถุดิบที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นของตำบลบ้านยาง ทางทีมพริกแกงได้ทำการลงพื้นที่และได้สอบถามข้อมูลของการทำพริกแกงและได้สำรวจความต้องการในอินเทอร์เน็ตโดยใช้ google trend ในการสำรวจพบว่าพริกแกงที่ถูกค้นหามากที่สุดคือพริกแกงฉู่ฉี่ ที่มีกระบวนการทำเป็นพริกแกงเผ็ด ทางทีมพริกแกงจึงได้นำข้อมูลตัวนี้มาเป็นแนวทางในการศึกษาข้อมูลและทำการสำรวจกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหมู่ 2 ตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ได้พบถึงข้อแตกต่างของพริกแกงแต่ละชนิดและรวมไปถึงกระบวนการทำในพิธีการทำวัตถุดิบที่ใช้ว่าใช้อะไรบ้าง
จากนั้นนำเข้าที่ประชุมและร่วมกันสรุปถึงกระบวนการและขั้นตอนต่อไปคือการตีโจทย์แบรนด์สินค้าและวิเคราะห์วัตถุดิบส่วนผสมและค่าใช้จ่ายในต้นทุนและการตลาดในขั้นตอนต่อไป และเตรียมในการหาชาวบ้านที่สนใจ มาอบรมและเตรีมส่งสินค้าตรเครื่องหมายการค้าให้ถูกต้องและปลออภัย

อื่นๆ

เมนู