ข้าพเจ้านายเกียรติศักดิ์  บุญหนุน เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท นักศึกษา ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรคณะครุศาสตร์(ED02)

จากที่ได้มีการวิเคราะห์และวางแผนออกแบบผลิตภัณฑ์พริกแกงประจำตำบลบ้านยางในระบบออนไลน์ผ่าน Google meet ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. – 12.00 น. ได้ทำการแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 ได้รับผิดชอบให้ลงพื้นที่ไปถ่ายทำวีดิทัศน์กระบวนการทำพริกแกงกับกลุ่มแม่บ้านของตำบลบ้านยาง กลุ่มที่ 2 ให้หาวิธีการส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีน กลุ่มที่ 3 ให้ไปออกแบบบรรจุภัณฑ์ของพริกแกง ซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้อยู่กลุ่มที่ 1 หลังจากประชุมเสร็จสิ้นแล้วข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการวางแผนเพื่อที่จะลงพื้นที่ถ่ายทำวีดิทัศน์กระบวนการทำพริกแกง ในช่วงเช้าของวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ซึ่งก่อนลงพื้นที่จริงข้าพเจ้าและทีมงานได้ติดต่อประสานงานกับทีมกลุ่มแม่บ้านเป็นที่เบื้องต้นแล้ว โดยในการลงพื้นที่นั้นทีมงานของข้าพเจ้าได้ทำการแบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยแบ่งเป็น 1. ทีมงานถ่ายภาพนิ่ง 2. ทีมงานถ่ายภาพเคลื่อนไหว 3. ทีมงานควบคุมบท และ 4. ทีมงานประกอบการถ่ายทำ(แสดงในฉาก) หลังจากนั้นได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งและแผนที่วางไว้

ในขั้นตอนแรกจะมีการเตรียมวัตถุดิบเพื่อทำพริกแกง โดยในส่วนนี้กลุ่มแม่บ้านและทีมงานที่รับผิดชอบได้ทำหน้าที่ตามที่รับมอบหมาย ในส่วนทีมงานถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้เริ่มเก็บภาพและวีดิทัศน์ขั้นตอนในการทำพริกแกงตามบทที่เขียนไว้ ต่อไปทีมควบคุมบททำหน้าที่ควบคุมการถ่ายทำโดยรวมและรวมไปถึงการประสานงานระหว่างทีมงานและกลุ่มแม่บ้าน ในระหว่างการทำงานทีมงานทุกฝ่ายได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและตั้งใจเพื่อให้การทำงานออกมามีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ทั้งนี้การประสานงานที่ดีจึงทำให้เกิดปัญหาน้อยมากในการถ่ายทำ

หลังจากที่ได้ไปถ่ายทำที่กลุ่มแม่บ้านตำบลบ้านยางนั้น คณะทีมงานได้แบ่งหน้าที่ให้รับผิดชอบอีกครั้งทันที (7 พฤษภาคม 2564) โดยให้มีทีมงานตัดต่อวีดิทัศน์และทีมตรวจสอบข้อมูลที่ถ่ายทำว่าองค์ประกอบที่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ เพื่อประกอบการนำเสนอและประชุมงานในวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 ตั้งเเต่เวลา 20.00 – 21.00 น. เมื่อถึงวันที่ประชุมและนำเสนอทีมงานของข้าพเจ้าได้ร่วมประชุมกับคณาจารย์ที่รับผิดชอบงานตำบลบ้านยาง โดยคณาจารย์ให้ทั้ง 3 กลุ่มที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่ต้นให้นำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม โดยกลุ่มของข้าพเจ้าได้นำเสนอเป็นกลุ่มสุดท้าย  ซึ่งการนำเสนอก็ได้รับคำติชมและข้อเสนอแนะจากคณาจารย์เพื่อนำไปแก้ไขและปรับปรุงในการทำงานครั้งถัดไป

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู