ข้าพเจ้านางสาวคชาภรณ์ หอมดอกพุธ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประจำตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทนักศึกษา ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม คณะผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันประชุมวางแผนงานในการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตำบลบ้านยางผ่านทางออนไลน์ จากการประชุมได้มีข้อสรุปการนัดหมายกำหนดการในการนำเสนองาน การส่งบทความ และได้มีการแบ่งกลุ่มการทำงานออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มถ่ายทำวีดิทัศน์เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ กลุ่มออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า และกลุ่มการสำรวจตลาดสินค้าต่างประเทศ

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานในการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า สำหรับกลุ่มออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าได้ร่วมกันออกแบบตราสินค้าที่มีความโดดเด่นและเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ได้ร่วมกันศึกษาและออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพ มีความแปลกใหม่ และมีความเหมาะสมต่อการเก็บรักษาพริกแกงให้เก็บไว้ได้นาน จากนั้นได้ร่วมกันลงมติในการเลือกตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์สินค้ามาอย่างละ 3 รูปแบบ เพื่อนำไปนำเสนอและลงมติในที่ประชุมเป็นการต่อไป ซึ่งจากการประชุมร่วมกันทั้ง 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มได้รับคำแนะนำและคำปรึกษาจากคณะอาจารย์ ทั้งสิ่งที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมและสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขของแต่ละกลุ่ม จากนั้นได้ร่วมกันนัดหมายวันประชุมเพื่อนำเสนอความคืบหน้าในการแก้ไขงานต่อไป

อื่นๆ

เมนู