1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 “การสำรวจเก็บข้อมูลเกษตรกร ประเภทปลูกพืช ในพื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม”

ED02 “การสำรวจเก็บข้อมูลเกษตรกร ประเภทปลูกพืช ในพื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม”

             ข้าพเจ้านางสาวอาภารัตน์ ลามะให ประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานประจำตำบลบ้านยาง ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการเริ่มลงปฏิบัติงาน โดยลงพื้นที่ปฏิบัติงานในตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในการลงพื้นที่ในการปฎิบัติงานในครั้งนี้ของดิฉันนั้น มีจุดประสงค์เพื่อที่จะสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนการยกระดับผลิตภัณฑ์ ซึ่งในเดือนพฤษภาคมนี้นั้น ก็ได้มีการร่วมกันออกแบบ เกี่ยวกับตัวโลโก้และบรรจุภัณฑ์ของสินค้าอีกด้วย
               สืบเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 นั้น จึงส่งผลทำให้การลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลในพื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่จะต้องมีการวางแผน ในการดำเนินงานที่รอบคอบ รัดกุม โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยของทีมงาน ตลอดจนความปลอดภัยของบุคคลที่สัมภาษณ์ ที่ให้ได้มาของข้อมูล โดยในส่วนของการสำรวจข้อมูลนั้น มีการสำรวจในหัวข้อที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่พักหรือโรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจ เกษตรกร พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญา และแหล่งน้ำ ซึ่งข้าพเจ้านั้นก็ได้รับมอบหมายให้มีการสำรวจเกษตรกร และข้อมูลที่จะต้องมีการสอบถามเกษตรกรนั้น อาทิเช่น ชื่อเกษตรกร พิกัดสถานที่ในการทำการเกษตร เบอร์ติดต่อ ประเภทของการเกษตร รายการพืชที่ทำการเกษตร พื้นที่ในการทำการเกษตร รายได้เฉลี่ยต่อปี จำนวนแรงงานที่ใช้ มีการใช้ระบบหรือเครื่องทุ่นแรงหรือไม่ เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมได้หรือไม่ อีกทั้งยังรวมไปถึง จะต้องมีการถ่ายภาพบันทึกอย่างน้อย 5 ภาพ

          

     

การสำรวจในครั้งนี้ ก็ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี อีกทั้งเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านยางนั้น ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จนส่งผลทำให้ได้มาของข้อมูลที่สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันมากที่สุด ซึ่งก็เรียกได้เลยว่า ผลจากการสำรวจในครั้งนี้นั้น บรรลุเป็นไปตามแผนที่วางไว้กันเลยทีเดียว ส่วนในเรื่องของการยกระดับผลิตภัณฑ์ ในการร่วมกันออกแบบ เกี่ยวกับตัวโลโก้และบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ก็ได้มีการร่วมกันออกแบบ ผ่านทางออนไลน์จนได้ออกมาของตัวโลโก้ของสินค้าที่มีเอกลักษณ์ และบรรจุภัณฑ์ที่หลายหลาย น่าสนใจกันเลยทีเดียว

     

 

อื่นๆ

เมนู