1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การเก็บข้อมูลสัตว์ในท้องถิ่น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม

ED02 การเก็บข้อมูลสัตว์ในท้องถิ่น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม

ข้าพเจ้านางสาวภาคิณี อึงชัยศรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เนื่องด้วยสถานการณ์การแผร่ระบายของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (Covid-19) จึงทำให้การปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคมจำเป็นต้องทำการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (google meet) เพื่อวางแผนการทำงานในเรื่องการยกระดับผลิตภัณฑ์พริกแกง โดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการได้มอบหมายแก่คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลของระบบจัดเก็บข้อมูล U2T ในหลาย ๆ หัวข้อโดยข้าพเจ้าได้รับมอบหมายในหัวข้อ สัตว์ในท้องถิ่น ของตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล พบว่าสัตว์ที่พบในตำบลบ้านยาง ทั้ง 19 หมู่บ้านมี วัว กระบือ ไก่บ้าน ไก่ชน เป็ด ห่าน ปลาดุก ปลานิล และแพะ โดยส่วนมากที่พบคือ วัว และไก่บ้าน ชาวบ้านส่วนใหญ่เลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่าย บริโภคภายในครัวเรือน และใช้เป็นพ่อ-แม่พันธุ์ ตามลำดับ

ต่อมาข้าพเจ้า และทีมงานได้ศึกษาข้อมูลแบบบรรจุภัณฑ์พริกแกงที่วางขายตามท้องตลาด และได้วางแผนออกแบบโลโก้ (Logo) และบรรจุภัณฑ์ (packaging) ในหลาย ๆ รูปแบบเพื่อที่จะบรรจุพริกแกงให้เป็นที่น่าสนใจ สามารถรักษาคุณภาพให้เก็บสินค้าได้นานยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อให้ได้ข้อสรุป และคำแนะนำเพิ่มเติม จากนั้นจะทำการดำเนินการแก้ไข และพัฒนาให้ดีขึ้นยิ่งไป

           

         

         

 

 

อื่นๆ

เมนู