ข้าพเจ้า นางสาววรรณศรี จันทร์บุปผา ผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภท กพร. ประจำตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

งานที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายในเดือนพฤษภาคม คือ การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดินของอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์กับเอกสารสิทธิที่ดินฉบับสำนักงานที่ดิน (ต้นฉบับ) หากพบข้อบกพร่องในการตรวจสอบจะมีการรายงานหัวหน้าฝ่ายทะเบียน ผู้ซึ่งควบคุมดูแลในการปฏิบัติงาน โดยได้มีการตรวจสอบภาพลักษณ์โฉนดที่ดิน จำนวนทั้งสิ้น 7,225 แปลง พร้อมทั้งได้ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดยรวมแล้วการปฏิบัติงานในเดือนนี้ มีปัญหาและอุปสรรคบ้างเล็กน้อยคือในด้านของฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์อาจมีความล่าช้าบ้างพร้อมทั้งสภาพอากาศในห้องทำงานที่ร้อนอบอ้าว จึงทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงาน อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็ได้รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานในเดือนนี้ได้เสร็จลุล่วงตามเป้าหมายและเรียบร้อยด้วยดี

อื่นๆ

เมนู