1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การปฏิบัติงานกิจกรรม U2T Covid-19 WEEK ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน

ED02 การปฏิบัติงานกิจกรรม U2T Covid-19 WEEK ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน

ข้าพเจ้านายเกียรติศักดิ์ บุญหนุน เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท นักศึกษา ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรคณะครุศาสตร์(ED02)

จากที่ได้มีการประชุมวางแผนงานกิจกรรม U2T Covid-19 WEEK ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิดภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในระบบออนไลน์ผ่าน Google meet ในวันเสาร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2564 ในเวลา 18.00 น. โดยในการประชุมได้มีการวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อชี้แจงรายละเอียดของการจัดกิจกรรม U2T Covid-19 WEEK ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด โดยได้มีการชี้แจงรายละเอียดของการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 การทำความสะอาดสถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยงที่ใช้งานร่วมกัน สถานที่ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง กิจกรรมที่ 2 สร้างเซฟโซนการใช้พื้นที่อย่างปลอดภัย สถานที่ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง กิจกรรมที่ 3 จัดหาอุปกรณ์ เจล/สเปรย์ล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค กิจกรรมที่ 4 การสอนทำอุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น Face shield สถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง กิจกรรมที่ 5 การรณรงค์ป้องกันจากการติดเชื้อและแพร่เชื้อ ได้แก่ การล้างมือ เว้นระยะห่าง การสวมใส่หน้ากากอนามัยและการฉีดวัคซีน สถานที่ตำบลบ้านยาง หลังจากชี้แจงการจัดกิจกรรมต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ได้ทำการแบ่งทีมงานตำบลบ้านยางออกเป็น 2 ทีม โดยทีมที่ 1 ได้รับผิดชอบกิจกรรมที่ 3,4,5 ทีมที่ 2 ได้รับผิดชอบกิจกรรมที่ 1,2 ซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้อยู่ทีมที่ 2 หลังประชุมเสร็จทีมของข้าพเจ้าได้ทำการเขียนแผนการดำเนินงานของกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย หลังจากเขียนแผนการดำเนินงานของกิจกรรมเสร็จแล้ว อาจารย์ได้นัดหมายทีมงานมาพูดคุยและวางแผนการจัดกิจกรรมอีกครั้ง ในวันที่ จันทร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2564 สถานที่ห้องประชุมสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดกิจกรรมและแบ่งงานให้สมาชิกแต่ละคนในทีม หลังจากประชุมเสร็จได้มีการลงพื้นที่โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเพื่อจัดกิจกรรม U2T Covid-19 WEEK ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด ในช่วงบ่ายของวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 โดยการลงพื้นที่จัดกิจกรรมได้มีการทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19 สร้าง SAFE ZONE เขตปลอดภัย โดยมีการติดป้ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นป้ายวัดอุณหภูมิ ป้ายกดแอลกอฮอล์ ป้ายใส่หน้ากากอนามัย ป้ายเว้นระยะห่าง และป้ายประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ล้างมือบ่อยๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันโควิด ป้ายประชาสัมพันธ์อาการติดเชื้อโควิด-19 ทุกคนในทีมงานร่วมมือกันจัดกิจกรรมจนกิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี
หลังจากเสร็จกิจกรรม U2T Covid-19 WEEK ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด ทางทีมงานตำบลบ้านยางได้มีการประชุมการดำเนินงานจัดกิจกรรมการอบรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง ในระบบออนไลน์ผ่าน Google meet ในวันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 20.00 น. เพื่อมอบหมายหน้าที่ในการจัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง ในวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2564 โดยในการประชุมได้มีการแบ่งฝ่ายออกเป็น 6 ฝ่าย ดังนี้ 1. ฝ่ายลงทะเบียน 2. ฝ่ายดูแลวัสดุอุปกรณ์ 3. ฝ่ายวัตถุดิบ 4. ฝ่ายดูแลวิทยากร 5. ฝ่ายดูแลเครื่องเสียง สื่อและสถานที่ 6. ฝ่ายจัดทำเอกสารในการอบรม ซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ดูแลฝ่ายจัดทำเอกสารในการอบรม หลังจากประชุมเสร็จทีมงานของข้าพเจ้าได้ช่วยกันจัดทำเอกสารเพื่อใช้ในการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกงในวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2564 ที่จะถึงนี้

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู