ข้าพเจ้านางสาวคชาภรณ์ หอมดอกพุธ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประจำตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทนักศึกษา ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การปฏิบัติงานเริ่มจากการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานผ่านทางระบบ google meet โดยโครงการที่จัดในครั้งนี้ คือ กิจกรรมU2T Covid-19 WEEK ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด เป็นกิจกรรมที่จะช่วยในการแก้ไขและป้องกันโควิดในพื้นที่ตำบลบ้านยาง ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสและความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน จากการประชุมจึงได้แบ่งกลุ่มการปฏิบัติออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ โดยกลุ่มที่ 1 ทำหน้าที่ในการทำความสะอาดสถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยงที่ใช้งานร่วมกัน และการสร้างเซฟโซนการใช้พื้นที่อย่างปลอดภัย กลุ่มที่ 2 ทำหน้าที่ในการจัดหาอุปกรณ์ เจลหรือสเปรย์ล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อ การสอนทำอุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น Face shield และการรณรงค์ป้องกันจากการติดเชื้อและแพร่เชื้อ ได้แก่ การล้างมือ การเว้นระยะห่าง และการสวมใส่หน้ากากอนามัย จากนั้นได้แบ่งกลุ่มอาจารย์เพื่อเข้าดูแลและให้ความช่วยเหลือแต่ละกลุ่มในการปฏิบัติงานต่างๆ

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานในกลุ่มการทำความสะอาดสถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยงที่ใช้งานร่วมกัน และการสร้างเซฟโซนการใช้พื้นที่อย่างปลอดภัย โดยผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันทำแผ่นป้ายต่างๆ เช่น การเว้นระยะห่าง การสวมใส่หน้ากากอนามัย จุดวัดอุณหภูมิ จุดล้างมือ จุดล้างแอลกอฮอล์ แล้วนำไปติดในโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง เพื่อเป็นการรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในสถานศึกษาของชุมชนบ้านยางก่อนเปิดภาคเรียน นอกจากนี้ คณะผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันทำความสะอาดและฉีดพ่นแอลกอฮอล์ภายในโรงเรียนวัดโพธิ์ทองและบริเวณวัดโพธิ์ทอง เพื่อเป็นการทำความสะอาดสถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยงที่ใช้งานร่วมกันในชุมชน และเป็นการสร้างพื้นที่เซฟโซนให้แก่ชุมชนอีกด้วย

ภายหลังจากกิจกรรม U2T Covid-19 WEEK ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด คณาจารย์และคณะผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกับประชุมในการวางแผนการอบรมการทำพริกแกง ซึ่งจากการประชุมได้แบ่งกลุ่มการปฏิบัติงานออกเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายลงทะเบียน ฝ่ายดูแลวัสดุ อุปกรณ์การทำพริกแกง ฝ่ายวัตถุดิบ ฝ่ายดูแลวิทยากร ฝ่ายดูแลเครื่องเสียง สื่อ สถานที่ และฝ่ายเอกสาร โดยข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานในฝ่ายเอกสาร ซึ่งคณะผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ในการสัมภาษณ์ป้าศรีทอง ในส่วนของประวัติความเป็นมา วัสดุ อุปกรณ์ วัตถุดิบและสูตรการพริกแกง แล้วนำมาเรียบเรียงเนื้อหาเพื่อใช้ในเอกสารประกอบการอบรมการทำพริกแกงให้แก่ผู้ร่วมอบรมในวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2564

อื่นๆ

เมนู