1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 U2T Covid Week การจัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อมกับสถานการณ์โควิด19 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน

ED02 U2T Covid Week การจัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อมกับสถานการณ์โควิด19 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน

ข้าพเจ้านางสาวภาคิณี อึงชัยศรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (covid-19) ในประเทศไทยกลับมาระบาดในระลอกที่ 3 ทำให้เกิดปรากฏการณ์ new high โดยมีประชาชนติดติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในหลาย ๆ พื้นที่ และยากจะควบคุมการระบาดได้ ทั้งนี้คณาจารย์ และทีมงานชาวตำบลบ้านยางได้ลงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการจัดกิจกรรม “U2T Covid-19 Week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนในชุนชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (covid-19) เพิ่มมากขึ้น โดยรายละเอียดกิจกรรมที่ได้ทำนั้น คือ การทำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวม, การสร้าง safe zone เตรียมความพร้อมให้ปลอดภัยภายในโรงเรียน และการจัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์ให้เพียงพอ

จากข้างต้น งานที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ คือ การจัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์ให้เพียงพอ โดยการจัดหาอุปกรณ์ประดิษฐ์กล่องรังสี UVC หน้ากากอนามัย และสเปรย์แอลกอฮอล์, การอบรมคุณสมบัติของรังสี UVC และสาธิตการประดิษฐ์กล่องรังสี UVC ไว้ใช้เองภายในครัวเรือนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.), การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 โดยประกาศเสียงตามสายในแต่ละหมู่บ้าน และรถประกาศรอบตำบลบ้านยาง และการแจกจ่ายอุปกรณ์หน้ากากอนามัย และสเปรย์แอลกอฮอล์แก่ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในหมู่บ้านตนเองต่อไป

ภายหลังจากได้ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าหวังว่ากิจกรรมที่ได้ทำแล้วเสร็จไปจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในตำบลบ้านยางมากขึ้น แม้โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (covid-19) ยังคงมีการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ประชาชนจะสามารถใช้ชีวิตแบบ New normal จนเกิดความคุ้นชินเพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (covid-19)

   

   

 

อื่นๆ

เมนู