ข้าพเจ้านางสาวรัตนาวดี แย้มศรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภทประชาชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายงานประจำเดือนมิถุนายน

ในเดือนมิถุนายน ทางโครงการ U2T มอบหมายภารกิจพิเศษจัดกิจกรรม Covid-19 Week ในพื้นตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดกิจกรรมคือ เพื่อสร้างเขตปลอดโควิดในพื้นที่ส่วนรวมที่ชาวบ้านใช้ทำประโยชน์ร่วมกัน และการรณรงค์ให้คนในชุมชนตำบลบ้านยางได้ทราบถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19

จากการประชุมวางแผนกับทีมอาจารย์ ได้วางแผนการลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างระเอียดรอบคอบเพื่อลดความเสี่ยง จึงได้ขอสรุปดังนี้  โดยกิจกรรมทำความสะอาดเพื่อลดการแพร่ระบาดของ Covid-19 ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 มีกิจกกรมการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรอบบริเวณโรงเรียน และติดป้ายข้อควรปฏิบัติ การเว้นระยะห่างให้นักเรียนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และมีมอบน้ำยาฆ่าเชื้อไว้ให้กับทางโรงเรียนไว้ใช้ทำความความสะอาดในช่วงเปิดเทอมด้วย โดยทางโรงเรียนยินดีให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม Covid-19 Week เป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการสร้างสุขอนาภัยที่ดีและเพิ่มความมั่นใจก่อนมีการเปิดภาคเรียนให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในชุมชนตำบลบ้านยาง

หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจพิเศษ ทางผู้ปฏิบัติงานได้ประชุมและดำเนินงานต่อในส่วนของการลงพื้นที่ให้องค์ความรู้ในการทำพริกแกง สูตรดั้งเดิมและสูตรที่ได้รับการพัฒนาแล้วจากทางมหาลัย ให้กับคนในชุมชนตำบลบ้านยางที่สนใจเข้าร่วมอบรม ในวันที่19 และวันที่20 มิถุนายน 2564 ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลบ้านยาง

อื่นๆ

เมนู