ข้าพเจ้านางสาวคชาภรณ์ หอมดอกพุธ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประจำตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทนักศึกษา ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การจัดอบรมเพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์พริกแกงตำบลบ้านยางประจำเดือนกรกฎาคมได้จัดขึ้น 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2564 เป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกงตำบลบ้านยาง ซึ่งเป็นการจัดอบรมเกี่ยวกับการทำพริกแกงสูตรเฉพาะของตำบลบ้านยางโดยมีวิทยากร คือ นางศรีทอง รัตนะ และการอบรมพัฒนาสูตรพริกแกงโดยวิทยากร คือ ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต อาจารย์ชุลีพร บุ้งทอง และอาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร ซึ่งเป็นคณะอาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การอบรมครั้งนี้คณะผู้ปฏิบัติงานได้แบ่งกลุ่มการปฏิบัติงานออกเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายลงทะเบียน ฝ่ายดูแลวัสดุ อุปกรณ์การทำพริกแกง ฝ่ายวัตถุดิบ ฝ่ายดูแลวิทยากร ฝ่ายดูแลเครื่องเสียง สื่อ สถานที่ และฝ่ายเอกสาร โดยข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานในฝ่ายเอกสารเพื่อนำไปใช้ประกอบการอบรมการทำพริกแกงให้แก่ผู้ร่วมอบรม

การจัดอบรมเพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์พริกแกงตำบลบ้านยางครั้งที่ 2 คือ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและวางแนวทางการพัฒนาและจัดตั้งกลุ่มชุมชนในการผลิตพริกแกง ตำบลบ้านยาง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2564 วิทยากรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มชุมชนในการผลิตพริกแกง คือ นางสาววรวิษฎา แต้มโคกสูง และวิทยากรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งโรงเรือน สุขลักษณะต่างๆ ภายในโรงเรือน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ คือ คณะอาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งได้แก่ ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต อาจารย์ชุลีพร บุ้งทอง และอาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร การอบรมครั้งนี้คณะผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกระหว่างการทำกิจกรรมของผู้ร่วมอบรมและคณะวิทยากรที่มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

 

อื่นๆ

เมนู