1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 “ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง ของตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ”ประจำเดือนกรกฏาคม

ED02 “ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง ของตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ”ประจำเดือนกรกฏาคม

ข้าพเจ้านางสาวธิดารัตน์  บุตรงาม เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล

การปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฏาคม จากการอบรมการพัฒนาพริกแกง 2 ครั้งที่มา โดยครั้งที่ 1 เป็นการอบรมเชิงพัฒนาการ การพัฒนาพริกแกง ตำบลบ้านยาง และการอบรมครั้งที่ 2 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการและวางแนวทางการพัฒนาและจัดตั้งกลุ่มชุมชนในการผลิตพริกแกง ตำบลบ้านยาง

การประชุมครั้งแรกที่เป็นการอบรมเชิงพัฒนาการ การพัฒนาพริกแกง ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20  มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลบ้านยาง ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ในการจัดทำเอกสารในการอบรม โดยเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับพริกแกง ในเอกสารประกอบด้วย ส่วนประกอบสมุนไพรต่าง ๆ, เมนูที่ทำจากผลิตภัณฑ์พริกแกง, สรรพคุณจากสมุนไพร, วิธีการทำพริกแกง เป็นต้น การจัดประชุมในครั้งนี้มีวิทยากรให้ความรู้ คือ นางศรีทอง  รัตนะ (ป้าศรีทอง) โดยเป็นการสอนสูตรพริกแกงที่เป็นสูตรดั้งเดิม และมีผู้ร่วมเข้าอบรมที่มีความสนใจเกี่ยวกับพริกแกง 50 คน (ซึ่งผู้เข้าอบรมเป็นประชาชนในตำบลบ้านยาง) และผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งทีมคณะอาจารย์ผู้ปฏิบัติงานบ้านยาง โดยมี ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา, ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต, อ.ชุลีพร บุ้งทอง, และอ.เพียรพรรณ สุภะโคตร สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับพริกแกงที่พัฒนาสูตรจากสูตรเดิม โดยเป็นการผสมผสานพริกแกงต่าง ๆ เข้าด้วยกันจนเป็นสูตรที่ลงตัว กลมกล่อม และเปลี่ยนพริกแกงจากเดิมเป็นการอบแห้งให้เป็นก้อน เพื่อความสะดวกในการปรุงอาหาร

การประชุมครั้งที่ 2 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการและวางแนวทางการพัฒนาและจัดตั้งกลุ่มชุมชนในการผลิตพริกแกง ตำบลบ้านยาง ซึ่งวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ เป็นคณะอาจารย์จากสาขาวิชา นวัตกรรมอาหารและแปรรูป มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทีมเดิมจากการอบรมครั้งที่ 1 โดยคณะอาจารย์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ การตั้งกลุ่มชุมชน การตั้งโรงเรือน สุขลักษณะโรงเรือน การขอใบรับรองจากองค์การต่าง ๆ ในการรับรองคุณภาพอาหาร

การอบรมทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมอบรม การทำงานอย่างเป็นทีมของผู้ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตำบลบ้านยางทุกท่าน รวมถึงคณะวิทยากรที่ให้เกียรติมาให้ความรู้รวมทั้งสองวัน และได้รับอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดอบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลบ้านยาง

อื่นๆ

เมนู