ข้าพเจ้านางสาวอาภารัตน์ ลามะให ประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานในการการแข่งขันแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศไทย) กลุ่มภาคอิสานตอนล่าง ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการแข่งขัน เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา ซึ่งการแข่งขันแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021) มีการจัดแข่งขัน 2 วันด้วยกัน คือ ระหว่างวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 การแข่งขันแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021) เป็นการแข่งขันที่เน้นการใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยในการผลิตสินค้า ที่จะต้องคำนึงถึงความสอดคล้องนวัตกรรมกับตัวผลิตภัณฑ์ อันนำมาสู่ความยั่งยืนในภาคธุรกิจ ซึ่งการแข่งขันจะเลือกเพียง 5 ทีมเท่านั้น จากทั้งหมด 39 ทีม ในกลุ่มภาคอิสานตอนล่าง เพื่อที่จะคัดเลือกไปแข่งขันในระดับต่อไป

                              

               สำหรับการปฏิบัติงาน โดยเริ่มแรกทางทีมงาน ได้มีการลงพื้นที่สำรวจในพื้นที่ตำบลบ้านยาง ทำให้พบถึงปัญหาการว่างงานที่เพิ่มขึ้น และรายได้ของประชาชนที่ลดลง อันส่งผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางคณะทีมงานจึงได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงมีการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชนชน โดยการที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้นั้น ทางทีมงานได้มีการคำนึงถึงลักษณะทางกายภาพ วิถีชีวิตที่มีความสอดคล้องกับคนในตำบลบ้านยางให้มากที่สุด จนได้ข้อสรุปร่วมกับคนในชุมชนที่เห็นด้วยว่าให้ทางทีมงานU2T เข้ามาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกงจากสูตรเดิม ที่มีการรวมกลุ่มกันแค่เพียงกลุ่มเล็ก ๆ โดยทางทีมงานU2Tนั้น จะเข้ามาช่วยพัฒนากระบวนในการทำให้ถูกสุขลักษณะมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาสูตรและตัวบรรจุภัณฑ์ โดยใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องอบ เข้ามาช่วยในการอบพริกแกงโดยอบพริกแกงที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส และการใช้ไฮโดรคอลลอยด์ เพื่อที่จะเพิ่มความเหนียวข้นของตัวพริกแกง ให้พริกแกงเข้มข้นน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น จนได้ออกมาเป็นพริกแกงที่มีรูปแบบที่มีความโดนเด่น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรสชาติ ที่มีการผสมผสานสูตรพริกแกงจากภาคต่าง ๆ และผสมผสานจากสูตรดั่งเดิม จนได้ออกมาเป็นพริกแกงบ้านยางที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นน่าสนใจ นอกจากนี้ทางทีมงานได้มีการจัดอบรมให้กับประชาชนที่มีความสนใจ โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาพริกแกง ระหว่างวันที่ 19 – 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจากนางศรีทอง รัตนะ ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตำบลบ้านยาง ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา, ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต, อ.ชุลีพร บุ้งทอง และ อ.เพียรพรรณ สุภะโคตร อาจารย์ประจำสาขาวิชา นวัตกรรมอาหารและแปรรูป มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ท่านให้เกียรติมาเป็นวิทยากร และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและวางแนวทางการพัฒนา และจัดตั้งกลุ่มชุมชนในการผลิตพริกแกง ระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยได้รับเกียรติจากนางสาววรวิษฎา แต้มโคกสูง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง  ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา, ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต, อ.ชุลีพร บุ้งทอง และ อ.เพียรพรรณ สุภะโคตร อาจารย์ประจำสาขาวิชา นวัตกรรมอาหารและแปรรูป มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ท่านให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรม อีกทั้งแผนต่อไปจะมีการจัดตั้งโรงเรือน และมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
               โดยการแข่งขันนั้น ทางคณะทีมงานได้มีการเตรียมตัวในการซ้อม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนำเสนอ และการตอบคำถาม ซึ่งผลที่ได้มานั้น ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่ก็ต้องรอประกาศผลในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. ต่อไป

อื่นๆ

เมนู