1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การลงพื้นที่โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง และโครงการอบรมเพื่อจัดตั้งกลุ่มชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกรกฎาคม

ED02 การลงพื้นที่โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง และโครงการอบรมเพื่อจัดตั้งกลุ่มชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกรกฎาคม

ข้าพเจ้า นายนราวัฒน์   สายเมือง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท นักศึกษา  ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

โดยคณะผู้ที่ดำเนินงาน ได้แบ่งหน้าที่ให้แก่ สมาชิกทุกคนในกลุ่ม โดยข้าพเจ้าได้อยู่ในงานที่รับผิดชอบคือ การจัดสถานที่ โดยสถานที่ที่จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกงนั้น อยู่บริเวณ พื้นที่ หมู่ที่ 2 ของตำบลบ้านยาง โดยสมาชิกที่ได้รับหน้าที่ในการจัดการสถานที่ ได้มาทำความสะอาดสถานที่ ล่วงหน้าก่อนเป็นเวลา 1 วัน โดยการจัดอบรมจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน  สำหรับวันที่ 1 นั้น ได้รับเกียรติจาก นางศรีทอง รัตนะ ประธานกลุ่มแม่บ้านประจำตำบลบ้านยาง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ การทำพริกแกง ทั้ง 2 ชนิด คือ พริกแกงเผ็ด และ พริกแกงเขียวหวาน สำหรับวันที่ 2 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต  อ.ชุลีพร บุ้งทอง  อ.เพียรพรรณ สุภะโคตร  สาขาวิชา นวัตกรรมอาหารและแปรรูป มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ มาพูดถึงการทำพริกแกงในรูปแบบต่างๆ

 

 

 

 

ในส่วนของโครงการอบรมเพื่อจัดตั้งกลุ่มชุมชนจัดในวันที่ 3-4  กรกฎาคม พ.ศ.2564  โดยข้าพเจ้าอยู่ในการรับผิดชอบ การจัดสถานที่ โดยการจัดอบรมครั้งนี้จัดขึ้นที่ ศูนย์ อบต.บ้านยาง สำหรับวันที่ 1 ได้รับเกียรติ จากวิทยากร นางสาว รวิษฎา  แต้มโคกสูง ที่มาพูดเกี่ยวกับการ จัดตั้งกลุ่มภายในชุมชน  และสำหรับวันที่ 2 นั้น ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ สาขา สาขาวิชา นวัตกรรมอาหารและแปรรูป มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ได้มาพูดถึงขั้นตอนในการจัดตั้งโรงเรือนพริกแกง

ไม่มีคำอธิบาย                    ไม่มีคำอธิบาย

 

 

ลิงค์วิดีโอครับ

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู