1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 โครงการอบรมการพัฒนาพริกแกงและการจัดตั้งกลุ่มชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกรกฎาคม

ED02 โครงการอบรมการพัฒนาพริกแกงและการจัดตั้งกลุ่มชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกรกฎาคม

ED02 โครงการอบรมการพัฒนาพริกแกงและการจัดตั้งกลุ่มชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกรกฎาคม

       ข้าพเจ้านางสาวนิศารัตน์ ชื่นอุรา ได้เข้ามาทำงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ โดยได้ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือน กรกฎาคม  พ.ศ . 2564 ณ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

      การปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคมจะเป็นการลงพื้นที่ทำกิจกรรมจัดอบรมการพัฒนาสูตรพริกแกงและการอบรมเพื่อการจัดตั้งกลุ่มชุมชน ในตำบลบ้านยาง

     ในการจัดอบรมพัฒนาสูตรพริกแกงจะแบ่งเป็น2 วัน โดยในวันแรกจะเป็นการอบรมสูตรพริกแกงแบบดั้งเดิมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีอยู่แล้ว โดยมีนางศรีทอง รัตนะ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการทำพริกแกงให้แก่ชาวบ้านที่มาอบรมในวันนั้น  และในวันที่ 2 จะเป็นการอบรมการพัฒนาสูตรพริกแกงแบบปรับปรุงโดยมีผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต อ.ชุลีพร บุ้งทอง อ.เพียรพรรณ สุภะโคตร คณะอาจารย์จากสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและการแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ โดยสูตรปรับปรุงนี้เราจะนำเทคโนโลยีมาพัฒนาแปรรูปพริกแกงทำให้สามารถจัดเก็บได้นานขึ้น มีคุณภาพและถูกสุขลักษณะมากยิ่งขั้น

     ถัดมาจะเป็นการอบรมเพื่อการจัดตั้งกลุ่มชุมชน โดยในวันแรกจะเป็นการพูดถึงการวางแผนการพัฒนาและการจัดตั้งกลุ่มชุมชนในการผลิตพริกแกง โดยมีวิทยากรคือนางสาวรวิษฎา แต้มโคกสูงจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางมาให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้าร่วมอบรมและในวันที่ 2  จะเป็นการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารและการเตรียมความพร้อมเพื่อขอจัดตั้งโรงเรือนเพื่อขอขึ้นทะเบียน (อย.) โดยมีผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต อ.ชุลีพร บุ้งทอง อ.เพียรพรรณ สุภะโคตร คณะอาจารย์จากสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและการแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาเป็นวิทยากรในครั้งนั้น 

    โดยการจัดอบรมการพัฒนาพริกแกงและการจัดตั้งกลุ่มชุมชนในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดีเเละหวังว่าผู้เข้าอบรมจะได้ความรู้จากการอบรมในครั้งนี้ไม่มากก็น้อย ขอบคุณค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู