ข้าพเจ้า นางสาววรรณศรี จันทร์บุปผา ผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภท ก.พ.ร. ประจำตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

งานที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายในเดือนกรกฎาคม คือ การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดินของอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์กับเอกสารสิทธิที่ดินฉบับสำนักงานที่ดิน (ต้นฉบับ) หากพบข้อบกพร่องในการตรวจสอบจะมีการรายงานหัวหน้าฝ่ายทะเบียน ผู้ซึ่งควบคุมดูแลในการปฏิบัติงาน โดยได้มีการตรวจสอบภาพลักษณ์โฉนดที่ดิน จำนวนทั้งสิ้น 8,480 แปลง ซึ่งถืว่าทำได้เกินเป้าหมาย พร้อมทั้งได้ปฏิบัติงานอื่น ๆ เช่น ในช่วงเช้าได้ประจำอยู่จุดตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิชาวบ้านก่อนเข้าไปทำธุรกรรมต่าง ๆ ภายในสำนักงาน การฆ่าเชื้อทำความสะอาดเก้าอี้ และงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 

โดยรวมแล้วการปฏิบัติงานในเดือนนี้ มีปัญหาและอุปสรรคบ้างเล็กน้อยคือในด้านของฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์อาจมีความล่าช้าบ้างพร้อมทั้งสภาพอากาศในห้องทำงานที่ร้อนอบอ้าว จึงทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงาน อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็ได้รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานในเดือนนี้ได้เสร็จลุล่วงตามเป้าหมายและเรียบร้อยด้วยดี

อื่นๆ

เมนู