ข้าพเจ้า นายนิวัฒน์ เจียดรัมย์ ประเภทประชาชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ ED02 ได้ร่วมกับคณะทีมงานตำบลบ้านยาง ในการจัดทำโครงการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง และอบรมเชิงปฏิบัติการและวางแนวทางการพัฒนา และจัดตั้งกลุ่มชุมชนในการผลิตพริกแกง เพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกงโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตพริกแกง เพื่อให้ตอบโจทย์ต่อผู้บริโภค และเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งข้าพเจ้านั้นได้รับมอบหมาย ในการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำพริกแกง ไม่ว่าจะเป็นเขียง มีด พริก ข่า ตะไคร้ มะกรูด 

                                               

                         ในส่วนของโครงการอบรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกงของตำบลบ้านยางนั้น ได้มีการจัดอบรม 2 วัน คือในระหว่างวันที่ 19 – 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น. ในวันที่ 19 เป็นการอบรม การทำพริกแกงแบบสูตรดั่งเดิม โดยได้รับเกียรติจากนางศรีทอง รัตนะ ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรมการทำพริกแกงแบบสูตรดั่งเดิม ส่วนวันที่ 20 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา, ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต, อ.ชุลีพร บุ้งทอง และ อ.เพียรพรรณ สุภะโคตร อาจารย์ประจำสาขาวิชา นวัตกรรมอาหารและแปรรูป มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ท่านให้เกียรติมาเป็นวิทยากรอบรมพริกแกง ในหลักสูตรที่มีการพัฒนาและมีการใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยในการผลิตพริกแกง โดยมีการใช้ไฮโดรคอลลอยด์เพื่อที่จะเพิ่มความเหนียวข้นของตัวพริกแกง ให้พริกแกงเข้มข้นมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการใช้กระบวนการในการอัดพริกแกงเป็นก้อน แล้วนำเข้าอบในเตาอบโดยใช้อุณหภูมิที่ 50 องศาเซลเซียส พริกแกงที่ได้นั้นจะสามารถเก็บไว้ได้นานถึง 2-3 เดือน

                       ต่อมาในวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และวางแนวทางการพัฒนา และจัดตั้งกลุ่มชุมชนในการผลิตพริกแกง โดยในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ได้รับเกียรติจากนางสาววรวิษฎา แต้มโคกสูง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรมการจัดตั้งกลุ่มชุมชนในการผลิตพริกแกง ส่วนวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา, ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต, อ.ชุลีพร บุ้งทอง และ อ.เพียรพรรณ สุภะโคตร อาจารย์ประจำสาขาวิชา นวัตกรรมอาหารและแปรรูป มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ท่านให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการจัดตั้งโรงเรือน และการขอจดทะเบียนรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์พริกแกง จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
                         ทั้งนี้สำหรับภาระกิจที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย และโครงการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง และอบรมเชิงปฏิบัติการและวางแนวทางการพัฒนา และจัดตั้งกลุ่มชุมชนในการผลิตพริกแกง ก็ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิ ผู้นำชุมชน ประชาชนในตำบลบ้านยาง และคณะทีมงานทุก ๆ ท่าน ซึ่งผลที่ได้ออกมาหลังจากจัดโครงการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง และอบรมเชิงปฏิบัติการและวางแนวทางการพัฒนา และจัดตั้งกลุ่มชุมชนในการผลิตพริกแกงต่างเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง

                                 

อื่นๆ

เมนู