1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02-การลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาและจัดตั้งกลุ่มชุมชนผลิตพริกแกงตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน กรกฎาคม

ED02-การลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาและจัดตั้งกลุ่มชุมชนผลิตพริกแกงตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน กรกฎาคม

ข้าพเจ้านายณัฐนันท์  ละอองทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประจำตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทประชาชนทั่วไป  ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

คณาจารย์และทีมงานตำบลบ้านยางได้ได้ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมการอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาและจัดตั้งกลุ่มชุมชนผลิตพริกแกงประจำตำบลบ้านยางโดยให้ผู้เข้าอบรมได้มีองค์ความรู้ในด้านการจัดทำแผนงานธุรกิจเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของธุรกิจจึงให้ความสำคัญในเรื่องของการวางแผนเนื่องจากการวางแผนทำให้ได้ทราบถึงความสำคัญของแผนงานและใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะใช้เป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติงาน ทำให้ทราบลำดับก่อน-หลัง  แผนงานจึงเป็นเข็มทิศที่จะช่วยนำทางไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  ช่วยในการติดตามความก้าวหน้า  ทำให้มีการกำหนดขอบเขตของการทำงานที่ที่แน่นอนและมีนโยบายที่ชัดเจนในอนาคต

Exif_JPEG_420

Exif_JPEG_420

             การวางแผนเป็นแนวทางการพัฒนาและการจัดตั้งกลุ่มชุมชนในการผลิตพริกแกง ตำบลบ้านยาง  “การจัดตั้งกลุ่มชุมชนในการผลิตสินค้า”  คือ  กระบวนการในการตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะทำอะไร  และมีการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์  บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิก การแนวปฏิบัติที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
”การกำหนดนโยบายของโครงการ”จะต้องประกอบด้วยลักษณะที่สำคัญ  3 ประการคือ
          1.โครงการต้องเป็นอนาคตและมีการพัฒนาต่อยอดได้
          2.โครงการต้องเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการมีบทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิก
          3.โครงการต้องเกี่ยวข้องกับทรัพยากรท้องถิ่น(คน,อุปกรณ์,วัตถุดิบ,การเงิน)
  วัตถุประสงค์การตั้งกลุ่มชุมชนในการผลิตพริกแกงตำบลบ้านยาง
            เพิ่มรายได้  ลดรายจ่าย  ขยายโอกาสให้สมาชิกและคนในชุมชน  ส่งเสริมการปลูกวัตถุดิบในการผลิตเครื่องแกง  และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
           เพื่อสร้างความรัก  ความสามัคคีให้กับคนในชุมชน การพึ่งพาตนเอง
             เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นการพัฒนาสิ่งใหม่ๆให้กับชุมชน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
          บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิก
สมาชิกร่วมรับรู้ปัญหา รู้แผน/กิจกรรมกลุ่ม  เข้าประชุมรับความรู้และร่วมประชุม
ประชุมวาระจร  เมื่อมีเหตุการณ์ที่ต้องแก้ปัญหาต่าง ๆของหกลุ่มและการตัดสินใจเร่งด่วน
สมาชิกได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาศักยภาพ เช่น  การฝึกอบรม  การเรียนรู้ และการมีบทบาทในชุมชน เช่นการเป็นอาสาสมัครสาธารสุขหมู่บ้าน(อสม.)  กรรมการกองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น
          การฝึกปฏิบัติการทำพริกแกงเพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีคุณสมบัติใหม่หรือมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่าง ซึ่งมีส่วนเพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วทั้งในด้านรูปลักษณ์ การนำเสนอ และสูตรการทำ  เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ใหม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกต้า หรืดเป็นที่น่าพึงพอใจต่อความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดี

Exif_JPEG_420

Exif_JPEG_420

Exif_JPEG_420

โครงการมีการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
     1.หลักการมีเหตุผล  คือ  การรวมกลุ่มเป้าหมายการเน้นการพึ่งพาตนเอง  การจัดตั้งกลุ่มโดยการรวมตัวของสมาชิกที่เป็นเนื่อง เกษตรกร  มีการแบ่งงานอย่างเป็นระบบ  พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง  มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานในท้องถิ่น  มีผู้นำที่เข้มแข็ง สร้างเครือข่าย
    2.หลักการพอประมาณ  คือ  ผลิตให้พอดีกับความต้องการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเมื่อผลิตเป็นทีรู้จักและเป็นที่ต้องการของตลาด  จึงเพิ่มปริมาณการผลิต
    3.หลักการมีภูมิคุ้มกัน  คือ  การผลิตเกิดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมในชุมชน  มาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อจำหน่าย  ปัจจุบันเป็นเครื่องแกงที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก

อื่นๆ

เมนู