1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 U2T จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาพริกแกงและการส่งเสริมกลุ่มชมชุน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกรกฎาคม

ED02 U2T จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาพริกแกงและการส่งเสริมกลุ่มชมชุน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกรกฎาคม

ข้าพเจ้านางสาวรัตนาวดี แย้มศรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภทประชาชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทางคณะผู้ดำเนินงานได้รับมอบหมายงานประจำเดือนกรกฎาคม ให้จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง

โดยกิจกรรมเป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทำพริกแกงทั้งสูตรดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วในชุมชน โดยได้เชิญป้าศรีทอง รัตนะ มาเป็นวิทยากร  และสูตรปรับปรุงที่ได้เรียนเชิญคณะวิทยากรประกอบด้วย ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา  ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต อาจารย์ชุลีพร บุ้งทอง และอาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร สาขานวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาพัฒนาสูตรยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์พริกแกง เพื่อสอนให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลบ้านยาง ในกิจกรรมการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ดูแลวิทยากรและความพร้อมของงานโดยรวม เพื่อให้งานดำเนินไปตามแผนที่วางไว้

สำหรับกิจกรรมการส่งเสริมกลุ่มชุมชน ผลิตพริกแกง ตำบลบ้านยาง ได้จัดขึ้นวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 โดยได้เรียนเชิญนางสาววรวิษฎา แต้มโคกสูง มาเป็นวิทยากรอบรมเรื่องการจัดตั้งกลุ่ม และในวันที่ 4 กรกฎาคม2564 ได้เรียนเชิญได้เรียนเชิญวิทยากรประกอบด้วย ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา  ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต อาจารย์ชุลีพร บุ้งทอง และอาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร จากสาขานวัตกรรมอาหารและแปรรูป มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งโรงเรือนให้ถูกสุขลักษณะและการขอรับรองมาตราฐานการผลิต  ให้แก่คนในชมชุนตำบลบ้านยางที่สนใจเข้าร่วมอบรม ณ อบต.บ้านยาง

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู