1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง การยืดอายุผลิตภัณฑ์ และการขอรับรองผลิตภัณฑ์ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม

ED02 การอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง การยืดอายุผลิตภัณฑ์ และการขอรับรองผลิตภัณฑ์ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม

ข้าพเจ้านางสาวรัตนาวดี แย้มศรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภทประชาชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทางคณะผู้ดำเนินงานได้รับมอบหมายงานประจำเดือนสิงหาคม ให้จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกงผ่านทางระบบออนไลน์

ทีมงานตำบลบ้านยางให้ทำการประชุมออนไลน์ เรื่องการจัดอบรมให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทางทีมงานจึงได้จัดการอบรมขึ้นผ่านทางระบบออนไลน์ Google Meet การอบรมยืดอายุผลิตภัณฑ์จัดขึ้นในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2564 โดยได้แบ่งกลุ่มให้ผู้เข้าร่วมอบรม เป็นสองกลุ่มซึ่งอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย ทางทีมงานได้จัดอบรมถ่ายทอดสดผ่านทาง Google Meet จากมหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้ผู้อบรมได้ชมตามจุดอบรมที่ทีมงานจัดไว้ให้ การจัดอบรมขอรับรองมาตรฐานการผลิต วันที่ 14-15 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยเชิญ ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา, ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต, อ.ชุลีพร บุ้งทอง และอ.เพียรพรรณ สุภะโคตร อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและการแปรรูป จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรในการอบรมทั้งสองครั้ง

ทั้งนี้ทางทีมจัดอบรมและผู้เข้าร่วมอบรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19อย่างเคร่งครัด โดยสวมหน้ากากทุกคน มีการวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง โดยทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้กิจกรรมการอบรมเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ

 

อื่นๆ

เมนู